نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-150

یعقوب احمدی؛ امید محمدی؛ محمد خالدیان