نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خوشه ای شدن مکانی جرایم مرتبط با سرقت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-26

زهرا تمجیدی؛ علیرضا بزرگوار؛ حافظ مهدنژاد مهدنژاد