کلیدواژه‌ها = پیشگیری انتظامی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

علیرضا جزینی؛ وحید بارانی پسیان؛ مهدی بهمدی


2. تأثیر سامانۀ پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (موردمطالعه: شهرستان همدان)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 53-80

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.3.9

ابراهیم داودی دهاقانی؛ سعید بختیاری؛ محمدرضا پاکدل


6. تأثیر ابعاد تصمیم‌گیری در پیشگیری انتظامی ازجرم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-114

علیرضا ادیبی؛ لطفعلی بختیاری؛ مجید رضائی راد؛ فریبا شایگان