کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 9
1. تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

علیرضا جزینی؛ وحید بارانی پسیان؛ مهدی بهمدی


2. نقش پیشگیرانه پلیس در سیاست جنایی مشارکتی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

ابراهیم رجبی تاج امیر؛ جواد افشاری


4. کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیّت ساکنان بافت‌های فرسوده شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-22

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.1.7

حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز؛ نورمحمد رضائی؛ علی مودتی


5. تأثیر سامانۀ پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (موردمطالعه: شهرستان همدان)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 53-80

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.2.3.9

ابراهیم داودی دهاقانی؛ سعید بختیاری؛ محمدرضا پاکدل


7. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.4.5

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده


9. نقش پیشگیری اجتماعی با رویکرد چند نهادی، پیشگیری از سرقت خودرو در تهران بزرگ

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 105-118

علی نجفی توانا؛ حسن رضا رفیعی؛ هادی رفیعی