شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر چالش‌ها و فرصت‌های امنیت اجتماعی گردشگری خارجی یزد با استفاده از SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مطالعات جغرافیا و سنجش از دور دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین.

3 کارشناس ارشد جغرفیای نظامی دانشگاه جامع امام حسین(ع).

چکیده

زمینه و هدف: گردشگری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که رابطه مستقیم و دو سویه با امنیت و مسایل امنیتی دارد. موضوع امنیت در مباحث گردشگری بسیار متنوع و بعضاً پیچیده است. علی‌رغم این‌که حضور گردشگران در مقاصد گردشگری می‌تواند بار مثبت امنیت در آن منطقه را افزایش دهد، اما ممکن است افرادی با قصد آسیب‌رسانی به امنیت مقاصد گردشگری اقداماتی علیه امنیت ملی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... کشور انجام دهند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین مسایل امنیتی شهر یزد ناشی از حضور گردشگران خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و...  به‌عنوان یک مقصد گردشگری است.
روش‌شناسی: با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه، در بحث گردشگری و امنیت، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های استان یزد در حوزۀ امنیت در گردشگری احصاء و معرفی شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین امنیتی شهر یزد تشکیل می‌دهند که با گردشگران خارجی در ارتباط هستند. تعداد جامعه آماری 30 نفر می‌باشد که از روش تمام شمار برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. با انجام تحلیل‌های آماری داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها، جایگاه راهبردی یزد در ماتریس تحلیلی SWOT مشخص شده و بر اساس آن راهبردهای پیشنهادی جهت بهینه شدن عملکرد نهادهای امنیتی استان در زمینه گردشگری ارایه گردیده است.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش به نظر می‌رسد استان یزد در زمینه امنیت گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است و موقعیت این عامل در شهر یزد در حالت رقابتی قرار دارد که می‌توان نتیجه گرفت شهر یزد در زمینه امنیت اجتماعی گردشگری خارجی، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست ‌آمده از ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزشیابی عوامل خارجی، یزد در ارتباط با امنیت اجتماعی گردشگری، از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است. نمره نهایی عوامل خارجی نیز برابر با 80/2 بوده و ازآنجاکه بیشتر از 5/2 می‌باشد، نشان از واکنش مناسب یزد در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدها دارد. ماتریس داخلی خارجی (IE) نیز نشان می‌دهد که شهر یزد در موقعیت رقابتی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها