تحلیل فضایی جرم‌خیزی در بافت‌های فرسوده شهری(مورد مطالعه: منطقه12 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران.

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم بافت‌های فرسوده بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم‌خیزی این بافت‌ها است. پایش رابطه بین فضای شهری با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه‌ریزی شهری است. تحلیل فضاهای جرم‌خیز یا بی‌دفاع شهری و پایش عوامل مؤثر بر جرم‌خیزی آنها، در برنامه‌ریزی شهری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پراکندگی و تحلیل مکانی- فضایی جرم و روابط مکان و جرم بارویکرد «پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی» است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نوع و ماهیت، اکتشافی- تحلیلی است. داده‌های و اطلاعات مکانی از طریق اسنادی به کمک تکنیک تحلیل فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقاط داغ شناسایی و توزیع فضایی پهنه‌های جرم‌خیز پایش شده است. عوارض نقطه‌ای مانند موقعیت‌های وقوع جرم از جمله توزیع و خریدوفروش مواد مخدر و نیز عوارض خطی از قبیل شبکه خیابان‌ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقیاس 1:2000 از نرم افزار ArcGIS  و با استفاده از برنامه‌های جانبی نقشه‌های توزیع فضایی نقاط داغ جرم مشخص شده است.
یافته‌ها: با توجه به فرسودگی بافت و تراکم نامتناسب کاربری‌ها و شبکه گذرگاهی کم عرض، فضاهای بی‌دفاع و جرم‌خیز بیشتری در محلات بازار، هرندی، تختی، امامزاده یحیی و خیام شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد در منطقه 12 اولویت اصلی برای پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت، بازآفرینی شهری در این محلات از طریق راهبردهای بهبود ساختار درونی منطقه‌ای، کاهش فضاهای بی‌دفاع و جر‌م‌خیز، توسعه زیر ساخت‌ها، گسترش تسهیلات شهری مانند اماکن فرهنگی- ورزشی و فضاهای باز و خدماتی و نوسازی مشارکتی می‌باشد و همچنین دسته‌بندی فضاهای جرم‌خیز شهری و انتخاب راهکارهای مناسب برای ساماندهی محله با توجه به ضوابط خاص نیز می‌تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد.
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم بافت‌های فرسوده بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم‌خیزی این بافت‌ها است. پایش رابطه بین فضای شهری با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه‌ریزی شهری است. تحلیل فضاهای جرم‌خیز یا بی‌دفاع شهری و پایش عوامل مؤثر بر جرم‌خیزی آنها، در برنامه‌ریزی شهری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پراکندگی و تحلیل مکانی- فضایی جرم و روابط مکان و جرم بارویکرد «پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی» است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نوع و ماهیت، اکتشافی- تحلیلی است. داده‌های و اطلاعات مکانی از طریق اسنادی به کمک تکنیک تحلیل فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقاط داغ شناسایی و توزیع فضایی پهنه‌های جرم‌خیز پایش شده است. عوارض نقطه‌ای مانند موقعیت‌های وقوع جرم از جمله توزیع و خریدوفروش مواد مخدر و نیز عوارض خطی از قبیل شبکه خیابان‌ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقیاس 1:2000 از نرم افزار ArcGIS  و با استفاده از برنامه‌های جانبی نقشه‌های توزیع فضایی نقاط داغ جرم مشخص شده است.
یافته‌ها: با توجه به فرسودگی بافت و تراکم نامتناسب کاربری‌ها و شبکه گذرگاهی کم عرض، فضاهای بی‌دفاع و جرم‌خیز بیشتری در محلات بازار، هرندی، تختی، امامزاده یحیی و خیام شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد در منطقه 12 اولویت اصلی برای پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت، بازآفرینی شهری در این محلات از طریق راهبردهای بهبود ساختار درونی منطقه‌ای، کاهش فضاهای بی‌دفاع و جر‌م‌خیز، توسعه زیر ساخت‌ها، گسترش تسهیلات شهری مانند اماکن فرهنگی- ورزشی و فضاهای باز و خدماتی و نوسازی مشارکتی می‌باشد و همچنین دسته‌بندی فضاهای جرم‌خیز شهری و انتخاب راهکارهای مناسب برای ساماندهی محله با توجه به ضوابط خاص نیز می‌تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد.
زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم بافت‌های فرسوده بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم‌خیزی این بافت‌ها است. پایش رابطه بین فضای شهری با جرم و خشونت از موضوعات مهم برنامه‌ریزی شهری است. تحلیل فضاهای جرم‌خیز یا بی‌دفاع شهری و پایش عوامل مؤثر بر جرم‌خیزی آنها، در برنامه‌ریزی شهری از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش پراکندگی و تحلیل مکانی- فضایی جرم و روابط مکان و جرم بارویکرد «پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی» است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر نوع و ماهیت، اکتشافی- تحلیلی است. داده‌های و اطلاعات مکانی از طریق اسنادی به کمک تکنیک تحلیل فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی نقاط داغ شناسایی و توزیع فضایی پهنه‌های جرم‌خیز پایش شده است. عوارض نقطه‌ای مانند موقعیت‌های وقوع جرم از جمله توزیع و خریدوفروش مواد مخدر و نیز عوارض خطی از قبیل شبکه خیابان‌ها، به کمک نقشه منطقه 12 در مقیاس 1:2000 از نرم افزار ArcGIS  و با استفاده از برنامه‌های جانبی نقشه‌های توزیع فضایی نقاط داغ جرم مشخص شده است.
یافته‌ها: با توجه به فرسودگی بافت و تراکم نامتناسب کاربری‌ها و شبکه گذرگاهی کم عرض، فضاهای بی‌دفاع و جرم‌خیز بیشتری در محلات بازار، هرندی، تختی، امامزاده یحیی و خیام شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد در منطقه 12 اولویت اصلی برای پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت، بازآفرینی شهری در این محلات از طریق راهبردهای بهبود ساختار درونی منطقه‌ای، کاهش فضاهای بی‌دفاع و جر‌م‌خیز، توسعه زیر ساخت‌ها، گسترش تسهیلات شهری مانند اماکن فرهنگی- ورزشی و فضاهای باز و خدماتی و نوسازی مشارکتی می‌باشد و همچنین دسته‌بندی فضاهای جرم‌خیز شهری و انتخاب راهکارهای مناسب برای ساماندهی محله با توجه به ضوابط خاص نیز می‌تواند با نظارت مردم در کاهش جرم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها