تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی در سازمان پلیس پیشگیری ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 پژوهشگر

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه میان سبک رهبری تحول گرا و نوآوری سازمانی در سازمان پیشگیری پلیس ناجا انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل تمامی افسران ارشد پلیس پیشگیری ناجا در سطح استان تهران است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه 55 نفر از جامعه آماری می باشد. به منظور بررسی روایی و پایایی تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی[1] (CFA)آلفای کرونباخ  استفاده می‌شود و ابزار مورد استفاده تحقیق پرسشنامه می باشد. یافته‌ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 99 درصد توسعه رهبری تحول آفرین و تمام مؤلفه های آن یعنی نفوذ آرمانی رهبر، ایجاد ترغیب ذهنی و انگیزش الهام توسط رهبر و ملاحظات فردی رهبر موجب رشد و توسعه نوآوری در سازمان می گردد. نتایج نشان دادند در سازمان پیشگیری ناجا به غیر از تأثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان سایر موارد در سطح اطمینان مورد تأیید قرار گرفتند و نتیجه اصلی به‌دست آمده از تحقیق نشان دهنده تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی در سازمان  پلیس پیشگیری ناجا می باشد.[1]- Confirmatory Factor Analysis

کلیدواژه‌ها