رابطه محیط اداری و بهره وری کارکنان ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد

چکیده

وظایف و مأموریت های خطیر ناجا  ایجاب می‌کند تا این سازمان از محیط اداری سالم و بدون دغدغه برخوردار باشد. از همین رو، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه محیط اداری سازمان ناجا و بهره وری کارکنان آن انجام شده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداری ستاد ناجا است. نمونه گیری به‌صورت تصافی صورت گرفته که با استفاده از جدول مورگان تعداد آن 150 نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و شامل 40 سؤال است که در طیف اندازه گیری لیکرت  محاسبه گردیده است. تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است که با استفاده از آزمون پیرسون؛ میزان وجدان کاری، عدم انگیزه، امنیت شغلی، استرس شغلی و مدیریت قوی- که از ویژگی‌های محیط اداری هستند- بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین وجدان کاری و بهره وری کارکنان، همبستگی مثبت و معناداری 01/0 وجود دارد.  بین استرس شغلی و بهره وری کارکنان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. این مفهوم که با افزایش استرس شغلی، میزان بهره وری کارکنان کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان داد که با  افزایش عدم انگیزه کارکنان، میزان بهره وری و کارآیی آنان کاهش می یابد. از سویی بین مدیریت قوی و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها