نقش بزه دیدگان درکشف جرم وحمایت پلیس از آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد

چکیده

بزه دیدگان نقش مهمی در فرآیند عدالت کیفری دارند و بدون مشارکت آنان، این فرآیند دچار اختلال شده و شکل گیری آن با مشکلات و موانعی مواجه خواهد شد .  بعد از وقوع جرم، بزه دیدگانی که متحمل صدمات و خساراتی شده اند، وارد چرخة عدالت کیفری می شوند . در این میان پلیس اولین نهادی است که بزه دیدگان با آن سروکار دارند از همین رو، پلیس نقش بسیار مهمی در کاستن از آسیب های مادی و معنوی بزه دیدگان و حمایت قانونی از آنان دارد . این حمایت در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که پلیس به نقش بزه دیدگان توجه لازم  کرده و آنان را در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده مشارکت دهد . در واقع پلیس به تنهایی نمی تواند در حمایت از بزه دیدگان و کاهش آسیب های ناشی از جرم، موفقیت لازم را کسب کند و در این راستا نیازمند همراهی و همکاری بزه دیدگان می باشد .در این تحقیق از چهار روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شده است. با این توصیف یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بزه دیدگان در مراحل مختلف :  اعلام بزه دیدگی، کشف جرم، حفظ صحنة جرم، شناسایی متهم یا متهمین، جمع آوری ادله و مدارک، پیگیری پرونده، همکاری باپلیس، رعایت توصیه های پلیس و حتی نظارت بر عملکرد پلیس اعم از دقت در تحقیقات، سرعت در رسیدگی و صحت عمل آن نقش دارند . از طرف دیگر کارشناسان انتظامی معتقدند برای موفقیت هرچه بیشتر پلیس در حمایت قانونی از بزه دیدگان، لازم است  در این فرآیند، خواسته هایی که پلیس از بزه دیدگان دارد، از سوی آنان مورد توجه و رعایت قرار گیرد . در جهت تحقق بخشیدن به آنچه ذکر شد، پلیس باید با ایجاد سازوکارهای لازم در کلانتری ها و پاسگاه ها و نیز ادارات آگاهی، بستر اجرایی مشارکت بزه دیدگان را در مراحل مختلف رسیدگی فراهم نماید تا بتواند در حمایت قانونی از بزه دیدگان و استیفای حقوق آنان توفیقات لازم را کسب کند .