بررسی رابطه‌ی صنعت گردشگری (توریسم) با افزایش احساس امنیت(گردشگران) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

امروزه صنعت گردشگری اهمیت فراوانی برای جوامع توسعه یافته و در حال توسعه دارد و مزایا و اهمیت آن انکارناپذیر است. از گردشگری به عنوان صنعت بدون دود که هم علت و هم پیامدی در روند جهانی شدن است، یاد می‌شود. همچنین گردشگری در ساختن جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. در توسعة صنعت گردشگری عوامل مختلفی نقش دارند؛ در این میان، توجه به مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است.  قوانین و مقررات، وظایف و حقوق دوسویه گردشگران و جامعه میزبان را روشن می‌نماید و هدف آن سامان بخشی به فعالیت‌های عرصه گردشگری در جهتی پایدار است. در نگاه و اندیشه‌ دین اسلام نیز همواره بر مودت و دوستی با بیگانه (گردشگران یا غیره) در قالب آیات و روایات متعدد تأکید شده است. در این مقاله ضمن تحلیل و تشریح پیشینه و خاستگاه گردشگری، جایگاه حقوقی آن از نگاه اسلام تبیین می-گردد. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه است.

کلیدواژه‌ها