تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 پژوهشگر

چکیده

این مقاله به بررسی و شناسایی شیوه های تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران به منظور تدوین راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان می پردازد. در به این منظور از پنج مؤلفه شیوه ها ی همکاری مشارکتی، گردهمایی و مساعدت به دانش آموزان در معرض خطر، شناسایی و نظارت بر دانش آموزان در معرض خطر، مشارکت دانش آموزان در طرح های پیشگیرانه، ایجاد محیط امن و سالم استفاده گردید. این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی و توصیفی است . جامعه آماری شامل دو گروه است : 1 - رؤسای کلانتری های شهر تهران به تعداد 81 نفر ؛ 2 -مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران به تعداد 600 نفر ، روش نمونه گیری نسبت به گروه اول تمام شمار و نسبت به گروه دوم 240 نفر هستند که به صورت نظام مند انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. برای بررسی نتایج تحقیق از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده شده است که مبین معنی دار بودن تفاوت نظرات مدیران و رؤسای کلانتری ها در شیوه های مناسب تعامل می باشد؛ این آزمون با کمتر از یک درصد خطا و بیشتر از نود و نه درصد اطمینان تأیید گردیده است. همچنین برای ارتباط و تأثیر شیوه ها ی مناسب تعامل بر پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری دانش آموزان از آزمون های خی دو، تای کندال و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. در خصوص نظرات مدیران مدارس عوامل: شیوه های مناسب مدیران در گردهمایی دانش آموزان در معرض خطر و آسیب، همکاری مشارکتی بر اساس نظرات رؤساهای کلانتری ها و مشارکت دانش آموزان در طرح های پیشگیرانه ، بیشترین تأثیر را در پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان در این تعامل دارد. نتایج نشان می دهد که تدوین راهبرد ملی پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی، تهیه دستور العمل ها و شیوه نامه ها ی اجرایی، استانداردهای رفتار با دانش آموزان، تدریس حقوق شهروندی، اجرای کارگاه های آموزشی مشترک در این تعامل برازنده نقش مهمی داشته و برای دانش آموزان لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها