تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 پژوهشگر

چکیده

استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پرهزینه در محی طهای کاری تبدیل شد هاست و تقریباً همه افراد با آن مواجه شده اند. استرس شغلی در کنار خطرات فیزیکی، شیمیایی، اکونومیک و بیولوژیکی محیط کار، یکی از پنج خطر اصلی در محیط کار محسوب می شود که هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر تعارض کار، خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق پیمایشی می باشد. جامعة آماری کلیة کارکنان سرکلانتری یکم و پنجم تهران می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای 120 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه ها با با دو نمونه مستقل مورد تجزیه و تحلیل t و با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و آزمون spss کمک نرم افزار قرار گرفته است. یافته ها نشانگر این است که استرس شغلی و تعارض کار - خانواده تأثیر مثبتی بر افزایش سطح فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا داشته است. همچنین مشخص شد که از بین ابعاد تعارض کار - خانواده ، تعارض م بتنی بر فشار تأثیر بیشتری بر افزایش استرس شغلی کارکنان داشته است و در مقایسه بین دو سرکلانتری یکم و پنجم ، تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شغلی و همچنین استرس شغلی دیده نشده است اما مشخص شد که میزان تعارض کار - خانواده سرکلانتری یکم بیش از سرکلانتری پنجم می باشد. نتایج نشان می دهد که افزایش استرس شغلی و همچنین تعارض کار - خانواده منجر به افزایش سطح فرسودگی شغلی و افسردگی می گردد که بالا بودن افسردگی شغلی کارکنان می تواند نتایج منفی همچون غیبت کارکنان، مشکلات جسمی و روانی، کیفیت کار، تعارض بین فرد و همکاران، کاهش پیشرفت شغلی و ...

کلیدواژه‌ها