میزان اثربخشی برنامه درسی دانشگاه علوم انتظامی درحوزه انتظام اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان سال های 1385 تا 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

این پژوهش که با رویکرد کاربردی صورت می گیرد ، با هدف تبیین و توصیف میزان مأ موریت گرایی آموزش های طولی در دانشگاه علوم انتظامی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه را کلیه فارغ التحصیلان پسر و دختر بین سال های 1385 تا 1389 تشکیل می دهد. براساس روش نمونه گی ری تصادف ی ساده ، نمونه مطالعه حاضر را 302 نفرتشکیل می دهدکه برروی آنها 4 ابزار پرسشنامه محقق ساخته به ترتی ب 21 س ؤالی، 22 س ؤالی، 23 سؤالی و 21 سؤالی برای رسته های انتظامی، اطلاعات، جنایی و راهور اجرا شد و سپس به کمک روش ها ی تک نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در t آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون رسته انتظامی، دروس عمومی و دروس اصلی با مأموریت ها ی محوله ناجا سازگاری ندارد اما دروس پای ه ودروس تخصصی با مأموریت ها ی محوله ناجا سازگار است . در رسته اطلاعات ، دروس عموم ی ودروس تخصصی با مأموریت های محوله ناجا سازگاری ندارد، اما دروس پایه ودروس اصلی با مأموریت ها ی محوله ناجا سازگاری دارد.دررسته جنایی، دروس عمومی و دروس اصلی با مأموریت های محوله ناجا سازگاری ندارد اما دروس پایه ودروس تخصصی اصلی با مأموریت های محوله ناجا سازگار است و در رسته راهور دروس عمومی با مأموریت های محوله ناجا سازگاری نداشته ول یکن دروس پای ه، اص لی وتخصص ی ای ن رسته با مأموریت های محوله ناجا سازگار می باشند.

کلیدواژه‌ها