رابطة منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

هدف پژوهش حاضر آن است که رابطة میان شاخصهای منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه را تبیین کند. این پژوهش، پیمایشی و روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی است ، که با استفاده از آزمون پیرسون رابطه مهم ترین شاخصهای منشور اخلاقی پلیس و تأمین نظم و امنیت جامعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان اداری ستاد ناجا می باشد. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شامل 40 سؤال است که در طیف اندازه گیری لیکرت محاسبه گردیده است. نتایج نشان داد که بین جرائم و تخلفات شغلی کارکنان ناجا و تأمین نظم و امنیت جامعه، همبستگی منفی وجود دارد؛ به طوری که با افزایش شمار جرائم و تخلفات شغلی کارکنان ناجا ، میزان نظم و امنیت جامعه کاهش می یابد. میان قانونمداری و مسئولیت پذیری پلیس ، برنامه ریزی و مدیریت صحیح مسئولین ناجا ، سلامتکاری کارکنان، رازداری، رعایت حقوق شهروندی، وجدانکاری، خدماتدهی پلیس و تأ مین نظم و امنیت جامعه همبستگی مثبت وجود دارد. به طوری که با تقویت این اصول در کارکنان ناجا می توان تأمین نظم و امنیت جامعه را ارتقا و تضمین نمود.

کلیدواژه‌ها