تبیین نقش ساختار سازمانی، فناوری وجو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی کوپهای شهرستان کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مسئله وهدف: آثار مختلف ابعاد ساختاری، فناوری وجوسازمانی بر میزان و شیوه کارکرد سازمان ها اجتناب ناپذیر است و پیشگیری از جرائم در کلانتری وپاسگاه های انتظامی به عنوان یکی از اقدامات پلیس، تحت تأ ثیر عوامل یاد شده می باشد. این تحقیق در صدد است که تأثیر ساختارسازمانی، فناوری وجوسازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپ های شهرکرج را تبیین نماید. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی واز نظر روش؛ توصیفی ، تحلیلی وهمبستگی است . در این راستا پرسشنامه استاندارد بومی سازی شده و محقق ساخته در دو وضعیت موجود و مطلوب تهیه واعتبار وروایی آن با نظر اساتید و خبرگان از طریق اعتبار محتوا واعتبار عاملی تعیین و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 83 درصد تهیه و درجامعه آماری تحقیق ( 1200 نفر از کارکنان کلانتری وپاسگاه ها )از طریق روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی، 300 نفر انتخاب ومورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصله بیانگر آن است که ابعاد چهارگانه ساختارسازمانی وهمچنین ابعاد وشاخص های متغیرهای تعدیل کننده جوسازمانی وفناوری دارای شکاف معنی دار، در وضعیت موجود ومطلوب می باش ندوازطرفی نتیجه آزمون بیانگر وجود رابطه علی میان ساختارسازمانی و پیشگیری از جرائم بوده و در حدود 57 درصد از تغییرات پیشگیری از جرائم در کوپ ها را می توان به تأثیر ساختارسازمانی، حدود 37 درصد به تاثیر متغیر تعدیل کننده جو سازمانی وحدود 30 درصد به تأثیر متغیر تعدیل کننده فناوری تبیین کرد. لذا میتوان بیان کرد که بهبود ساختارسازمانی همراه با بهبود متغیرهای تعدیل کننده فناوری و جوسازمانی در جامعه مورد نظر در سطح اطمینان 95 درصد موجب افزایش پیشگیری از جرائم در کوپ های شهر کرج میشود.