اثر آموزههای اسلامی بر کاهش استرس شغلی مورد کاوی دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 پژوهشگر

چکیده

امروزه استرس شغلی منفی با آثار زیان بار بر سلامت جسمی و روانی کارکنان ، به مسئل های شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شدهاست؛ به گونه ای که پژوهش های فراوانی به این مسئله اختصاص یافته است. در این رهگذر، با توجه به این که آموزههای روح بخش اسلام، ادراک آدمی را از جهان به بهترین نحو شکل می دهد، میتواند باعث کاهش استرس گردیده و در نتیجه، زمینههای ارتقای سلامت جسمی و روانی، رضایت شغلی و بهرهوری کارکنان را در سازمان موجب شود. با این توصیف، هدف این پژوهش تحلیل اثر آموز ههای اسلامی در سازمان بر کاهش استرس شغلی است. این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران است که از این میان 187 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از رگرسیون خطی و تکنیک مدل معادلات ساختاری استفاده شدهاست. نتایج پژوهش نشان داد که آموزههای اسلامی بر کاهش استرس شغلی موثر است.

کلیدواژه‌ها