نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مسئله و هدف: این تحقیق درصدد بررسی نقش پیشگیری اجتماعی و تبیین شاخص های آن در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی است. روش تحقیق: تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است . داده ها به روش ها ی اسنادی و پیمایشی با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه از روش مصاحبه عمیق با برخی مدیران، کارآگاهان و متولیان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی بهره گیری شد. حجم نمونه با بهره گیری ازفرمول کوکران 93 نفر محاسبه گردید و با استفاده از روش هدفمند از میان نخبگان و کارشناسان ناجا انتخاب شدند. (جهت اطمینان ازتکمیل نمودن پرسشنامه توسط جامعه نمونه، 120 پرسشنامه توزیع و 101 پرسشنامه توسط پاسخگویان تکمیل گردید. سپس مبنای تجزیه وتحلیل قرار گرفت ). داده ها ی جمع آوری شده با استفاده از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS آمارهای توصیفی و استنباطی در محیط یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد که تمامی شاخص های پیشگیری اجتماعی احصا شده با شاخص ها ی جرایم اقتصادی رابطه معنادار داشته و شاخ صهای ترویج روحیه توکل به خداوند ، ارتقای باورهای دینی ، ترویج فرهنگ قناعت پذیری و ارتقای روحیه قانون گرایی بیشترین تأثیر را در پیشگیری اجتماعی از جرایم اقتصادی دارند. از نتایج مهم تحقیق این است که پیشگیری از ایجاد انگیزه ها ی مجرمانه که درچارچوب پیشگیری اجتماعی از جرم است، موضوعی بنیادی و زیر بنایی می باشد، لذا سیاست گذاری و برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت توسط ارکان نظام اسلامی از ضرور تهای انکار ناپذیر در این زمینه است.