عوامل مؤثر در افزایش توان مهارتی دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم و فنون انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

یکی از حیاتیترین و ضروریترین ارکان برای بقای یک سازمان، مولد بودن و بهرهوری بالاست، در این راستا طراحی و اجرای آموزش های مهارتی مناسب و جذب نیروی انسانی علاقه مند و مستعد برای پیش برد اهداف سازمان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش لازم است تا عوامل تأثیرگذار بر توان مهارتی مانند آموزش، آمادگی جسمانی، شخصیت، هوش و استعداد و انگیزش را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوان با ریشه یابی مطلوب، راهکارهای مناسب برای افزایش توان مهارتی دانشجویان رسته انتظامی را ب ه دست آورد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش توصیفی است. جامعه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی 1389 می باشند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد و از طریق آمار توصیفی مورد - 9 سال تحصیلی 0 تحلیل قرار گرفته که نتایج آن عبارتند از: فرضیه هوش و استعداد در اولویت اول وآمادگی جسمانی در اولویت آخر قرار دارد. از نظر دانشجویان پیوسته، فرضیه شخصیت بیشترین فراوانی و آموزش با کمترین فراوانی و از نظردانشجویان ناپیوسته، فرضیه آموزش بیشترین فراوانی و شخصیت کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده در اینجا 0.05 ) شده است، فرضیه صفر ) α کمتر از سطح خطای (sig) است. با توجه به اینکه سطح معنی داری رد و با توجه به مثبت بودن هر دو کران بالا و پایین، با اطمینان 95 درصد تأثیر فرضیه های فوق بر توان مهارتی دانشجویان مذکور زیاد و یا بالاتر برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها