بررسی تأثیر فرهنگ بر مقوله امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به دلایل موقعیت ژئوپلیتکی و ماهیت نظام سیاسی در طول حیات خود همواره با تهدیدات خارجی و داخلی مواجهه بوده است؛ از همین رو مقولة امنیت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه، امنیت ملی در ابعاد مختلف امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی، قابل طرح است . هرگاه سخن از امنیت ملی به میان می آید، ابتدا باید برای تهدیدها چاره ای اندیشید . به نظر می رسد که بزرگ ترین تهدید در این حوزه، تهدید فرهنگی است، و در این برهه از زمان سؤ الات اساسی که م ی تواند راهگشا باشد این است که چرا موضوع امنیت ملی و ارتباط مقوله فرهنگ با آن، مهم است؟ روش انجام این پژوهش تحلیلی - توصیفی است، دراین پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است که درواقع روشی است که درآن به توصیف دقیق ودرک عمیق محتوای مورد مطالعه پرداخته می شود، منظور از این روش، آن است که بتوان براساس آن، ویژگی های متن یا نوشته را ب ه طور واقع بینانه شناخت و ازآنها استنتاج هایی به عمل آورد. نتایج نشان داد که پایین بودن سطح عمومی فرهنگ، ناآگاهی و فقر بینش مردم نسبت به فرهنگ و ارزش های ملی باعث کاهش امنیت ملی می گردد.

کلیدواژه‌ها