تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی (با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی صورت پذیرفته است. احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته بر اساس شاخ ص های امنیت انسانی در گزارش توسعه انسانی 1994 مورد سنجش قرار گرفته است . سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با 4 عنصر شبکه روابط، تعاملات، اعتماد و آگاهی و توجه سنجیده شده است . در پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تهران، روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه 390 نفر می باشد . ابزار جمع آوری اطلاعات آن را پرسش نامه تشکیل می دهد . یافته های این پژوهش نشان می دهد که اعتماد نهادی بیش ترین همبستگی را با احساس امنیت دارد و بعد از آن اعتماد تعمیم یافت ه و اعتماد بنیادی قرار دارند . هم چنین تغییرهای اعتماد اجتماعی و آگاهی و توجه بر احساس امنیت شهروندان تهرا نی تأثیر مثبت دارد . در حالی که شبکه روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی تأثیر در تولید احساس امنیت شهروندان ندارد . نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرم ایه اجتماعی و احساس امنیت رابطه مثبت و معن ا دار ی وجود دارد . از میان عناصر سرمایه اجتماعی، عنصر اعتماد بی ش ترین همبستگی را با احساس امنیت دارد.

کلیدواژه‌ها