عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه جامعه‌شناسی، جهرم

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به رفتار وندالیستی در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج است. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که با مراجعه به داوران متخصص تعیین اعتبار صوری گردید و با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ، پایایی آن مورد محاسبه قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر یاسوج در سال تحصیلی 93-92 است که تعداد آنها 7483 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، 366 نفر محاسبه شد و برای انجام نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. یافته‌های تحقیق: یافته‌های پژوهش نشان داد، متغیرهای جنسیت، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت تحصیلی، محرومیت نسبی، بی‌هنجاری، احساس تنفر از خویشتن، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی‌قدرتی و از خودبیگانگی، رابطه معناداری با گرایش به رفتار وندالیستی دارند و قادر هستند 37/0 از تغییرات آن را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری اساسی تحقیق حاضر این است که بین رفتار ناهنجار جوانان و عوامل اجتماعی ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها