بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش‌آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد. نویسنده مسئول

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه علوم تربیتی، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت در حفظ، ایجاد و گسترش نظم و امنیت اجتماعی از اهداف پلیس بوده که باید برنامه‌ریزی صحیحی برای آن انجام دهد. هدف این مقاله، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش‌آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی می‌باشد.
روش‌شناسی‌: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‌ای که روایی آن مورد تأیید قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه دانش‌آموزان استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهند که از میان آنها تعداد 210 نفر با روش چند مرحله‌ای انتخاب و داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های تحقیق، 80/30 درصد از تغییرات مربوط به فرهنگ مشارکت دانش آموزان با پلیس با متغیرهای سابقه مشارکتی، انگیزه دانش‌آموزان جهت مشارکت، احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان، احترام دانش‌آموزان به عوامل پلیس، مطالبات دانش‌آموزان از پلیس، تمایل دانش‌آموزان به شغل پلیس، احساس تعلق دانش‌آموزان و تمایل دانش‌آموزان به همکاری با پلیس تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: تأثیر همه متغیرها و عوامل به جز متغیر اعتماد اجتماعی، رضایت از خدمات و عملکرد پلیس، روابط اجتماعی و پایبندی به قوانین و مقررات بر فرهنگ مشارکت معنی‌دار شده است و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در توسعه فرهنگ مشارکت دانش‌آموزان عوامل متعددی مؤثر می‌باشند، لذا با افزایش سطح هر یک از عوامل می‌توان فرهنگ مشارکتی را توسعه داد.

کلیدواژه‌ها