نقش سلامت خانواده اصلی و ویژگی‌های شخصیتی در آمادگی اعتیاد دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

3 کارشناسی مشاوره دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش سلامت خانواده اصلی (استقلال و صمیمیت) و ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی، توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی) در آمادگی اعتیاد در دانشجویان دختر بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه گیلان بود که در سال تحصیلی 92- 1391 مشغول به تحصیل بودند و از میان آنها 340 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله انتخاب شدند و به مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد، مقیاس خانواده اصلی و آزمون شخصیتی NEO پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سلامت خانواده اصلی و مؤلفه‌های آن یعنی استقلال و صمیمیت با آمادگی اعتیاد ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (01/0> P). همچنین ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی با آمادگی اعتیاد، منفی و معنادار و ارتباط بین ویژگی شخصیت روان‌رنجوری با آمادگی اعتیاد، مثبت و معنادار به دست آمد (01/0> P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین، توافق‌پذیری، صیمیت، روان‌رنجوری و برون‌گرایی می‌توانند به طور معناداری 39 درصد از واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: سلامت خانواده اصلی و ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها