ارزیابی عملکرد و کارایی دانشکده‌های دانشگاه علوم انتظامی امین به روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد و کارایی و شناخت نقاط قوت و ضعف در هر سازمانی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مسئولان آن سازمان می‌باشد. دانشگاه علوم انتظامی امین نیز با توجه به مأموریت مهم خود در زمینه تربیت و آموزش افسران مورد نیاز ناجا، باید به صورت مستمر به پایش وضعیت خود بپردازد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد و کارایی دانشکده‌های دانشگاه علوم انتظامی امین به روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شده است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و روش آن از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی (تحلیلی) می‌باشد. روش نمونه گیری، تمام شمار بوده و داده‌های مربوط به جامعه آماری که شامل شش دانشکده دانشگاه علوم انتظامی امین می‌شود، با مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری شده است. مدل ریاضی مورد استفاده نیز، مدل خروجی محور CCR و مدل ترکیبی آن با اندرسون و پیترسون می‌باشد.
نتیجه‌گیرى: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در روش CCR، تمامی دانشکده‌ها کارآ بوده، ولی با استفاده از مدل ترکیبی اندرسون _ پیترسون و CCR، دانشکده راهنمایی و رانندگی، دارای بالاترین کارآیی و دانشکده مرز دارای پایین‌ترین کارآیی می‌باشند. تعداد کتاب‌های امانت داده شده به اساتید به عنوان نقطه قوت دانشکده‌ها و تعداد تألیف، ترجمه و انتشار نشریه نیز در اکثر دانشکده‌ها جزء نقاط ضعف محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها