اقدام پژوهی مبتنی بر سوءمصرف سیگار در میان پسران جوان (با تأکید بر نقش نهادهای کنترلی و تربیتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش در زمینه‌ی کج‌روی و انحرافات اجتماعی و در وجه سلبی، نظم اجتماعی انجام شده است. هدف و موضوع محوریِ آن، سوءمصرف سیگار توسط جوانان و یافتن علل مؤثر بر این رفتار کج‌رو است؛ لذا، رویکردهای اصلی در این پژوهش، نظریه‌های انحرافات اجتماعی و اخلاق اجتماعی است.
روش‌شناسی: روش انجام تحقیق، بنا به امکانات و ماهیت، موردپژوهی چندگانه‌ی مبسوط و اقدام‌پژوهیِ درون‌موردی است. زمان‌های گردآوری اطلاعات، به‌عنوان نقاط محک، چهار سالِ جداگانه بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق، حاکی از موفقیت نسبیِ اقدام‌پژوهی و کاهش هفت‌درصدی سوءمصرف سیگار میان جوانان حوزه‌ی تحقیق، طی مدت پژوهش است؛ اما الگو‌های لجستیکیِ مبتنی بر اخلاق اجتماعی، حاکی از آن است که مسئولیت سوءمصرف سیگار توسط جوانانِ مورد مطالعه، در حال حاضر، بیش‌تر متوجهِ شرایط توزیع عادلانه‌ی مزایا و موقعیت‌های اجتماعی است.
نتیجه‌ گیری: فعالیت‌های تربیتی در سطح خُرد و متوسط، این توانایی را دارد که کاهش قابل‌توجهی در مصرف سیگار در میان پسران جوانان ایجاد کند؛ اما با توجه به شیوع این نوع کج‌رفتاری که بیش از 30 درصد از جوانانِ مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد؛ باید انتظار داشت که تمام متغیرها، در سطوح سه‌گانه‌ی خُرد، متوسط و کلان بتوانند برای مقابله با آن فعال شوند. این در حالی است که شرایطِ سوءمصرف سیگار توسط جوانانِ مورد مطالعه، عمدتاً به‌طور ساختاری و از سطح کلان نشئت گرفته است و این مؤید آن است که تغییرِ آن، چندان مبتنی بر شرایطِ سطوح میانه و خرد نیست.

کلیدواژه‌ها


-  برک، لورا (1389). روان­شناسی رشد؛ از نوجوانی تا پایان زندگی. جلد دوم. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران. انتشارات ارسباران.
-  چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی. تهران: چاپ اول. نشر نی.
- چلبی، مسعود (1389). تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری­ها. مجله­ی تحلیل اجتماعی؛ نظم و نابرابری­های اجتماعی. صص. 26-1.
-  رابرتسون، یان (1374). درآمدی بر جامعه. ترجمه حسین بهروان. تهران: انتشارات آستان قدس.
-  رفیع پور، فرامرز (1375). جامعه، احساس و موسیقی. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-  رفیع پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی. چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
- رفیع­پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد؛ کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید بهشتی.
- رفیع­پور، فرامرز (1383). عناصر زیربنایی جامعه ایران؛ نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 42- 41، صفحات 52-37.
-  نقدی، وحید (1385). بررسی تأثیر گروه­های غیررسمی بر کج‌رفتاری جوانان. دانشنامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه­شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
- نقدی، وحید (1391الف). بررسی جامعه­شناختی تربیت اخلاقی در آموزش و پرورش ایران: با تأکید بر هنجارهای اخلاقی انصاف و صداقت، رساله دکتری به راهنمایی مسعود چلبی(استاد جامعه­شناسی گروه علوم اجتماعی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
- نقدی، وحید (1391ب). بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم: 40-7.
- نقدی، وحید (1392الف). مطالعۀ تطبیقی حاکمیت قانون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر نقش اخلاق اجتماعی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحلیل اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره بهار و تابستان 91، 4/61.
- نقدی، وحید (1392ب). کندوکاوی در مورد نظریه اجتماعی اخلاق: با تأکید بر نظریه نظم اجتماعی، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 61 زمستان 92، صص. 29-24.
- نقدی، وحید و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392ب). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر مشروب­خواری جوانان، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های انتظام اجتماعی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، سال پنجم، شماره چهارم.
- نقدی، وحید و نوین تولایی (1392ج). بررسی جامعه­شناختی رعایت هنجار صداقت در جوانان: با تأکید بر روش­های تربیتی خانواده و مدرسه، مجله علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت‌معلم، دوره چهارم، شماره 2.
- نقدی، وحید؛ تولایی، نوین و سیدمحمد سیدمیرزایی (1392الف). بررسی تطبیقی توسعه­ی موزون در کشورهای آسیای جنوب شرقی: با تأکید بر ضرورت جمعیت منضبط و با اخلاق، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه­ریزی رفاه و توسعه­ی اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 92، شماره 16.
- نقدی، وحید؛ سید میرزایی، سیدمحمد و ابراهیم خدایی (1391). بررسی انحرافات جنسی جوانان (مورد مطالعه: غرب تهران)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره اول: 80-39.
-  وندر زندن، جیمز دبلیو (1381). روان‌شناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی، تهران: انتشارات رشد.
-  Akers, Ronald L. and Christine Sellers S. (2003) Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application, 4th Edition.
-  Baker, Therese L. (1999) Doing Social Research, second edition, published by McGraw Hill.
-  Baron Stephen W. (2004). "General Strain, Street Youth and Crime: A Test of Agnew's Revised Theory" Criminology, Academic Research Library, p.458.
-  Bernard Thomas J. and Jeffrey B. Snipes (1996) "Theoretical Integration in Criminology". Crime and Justice, Vol. 20, pp. 301-348.
-  Bicchieri, Cristina (2006) The Grammar of Society; The Nature and Dynamics of Social Norms, Second edition, published by Cambridge University Press.
-  Brezina, Timothy (2003) "Social Deviance: Testing a General Theory, Contemporary Sociology".Academic Research Librarypg.
-  Cohen, Albert and James F. Short (1971) "Crime and juvenile delinquency", in Merton and Nisbet, Contemporary Social Problems, Harcourt Brace Jovanivich, Inc.
-  Cook, Dee (2006) Criminal and Social Justice, first published by SAGE publication.
-  Cotello, Patric j. (2011) Effective Action Research: Developing Reflective Thinking and Practice, 2nd edition, Continuum Press.
-  Cullen and Agnew (2002) "Criminological Theory: Past to Present (essential readings)". Los Angeles, CA: Roxbury.
-  Fenwick, Mark (2006) "Japan: From Child Protection to Penal Populism", in Mincie John and Barry Goldson Comparative Youth Justice: Critical Issues, first published in SAGE publication: 146-158
-  Hagan, Jone and Holly Foster (2001) "Youth Violence and the end of adolescence", American Sociological Review, Vol. 66,: 874-899.
-  Heimer Karen and Ross L.Matsuda (1994) "Role-Taking, Role Commitment, and Delinquency: A theory of differential social control", American Sociological Review, Vol.59.
-  Hudson, Barbara (2003a) Justice in the Risk Society: Challenging and Reaffirming Justice in Late Modernity, first published by SAGE Publication Inc.
-  Hudson, Barbara (2003b) Understanding Justice: An Introduction Ideas, Perspectives and Controvesies in Modern Penal Theory, second edition, Open University Press.
-  Jang, Sung Joon and Byron R. Johnson (2003) "Strain, Negative Emotions, and Deviant Coping Among African Americans: A Test of General Strain Theory", Journal of Quantitative Criminology, Vol. 19, No. 1.
-  Krisberg, Barry (2006) "Discovering the Juvenile Justice Ideal in the United States", in Mincie John and Barry Goldson Comparative Youth Justice: Critical Issues, first published in SAGE publication: 6-18.
-  Levine, Phillipe B. and Tara Gustavson and Ann Velenchik (1997) "More Bad News for Smokers? The Effects of Sigarette Smoking Wages", Industrial and Labor Relations, Vol. 50, No. 3: 493-511.
-  Lyons, David (1999) Ethics and the Rule of Law, seventh edition, published by Cambridge University Press.
-  McIntyre, Alice (2008) Participatory Action Research; Qualitative Research Methods Series, Sage Publication.
-  McKee, James B. (1969) Introduction to Sociology. Web Book.
-  Mith, Philip and Kristin Natalier (2005) Understanding Criminal Justice: Sociological Perspective, first published by SAGE Publication Inc.
-  Merton, Robert K. & Nisbet, Robert (1971) Contemporary Social Problems, Harcourt Brace Jovanivich, Inc.
-  Muncie John and Barry Goldson (2006) "England and Wales: the New Correctionalism", in Mincie John and Barry Goldson Comparative Youth Justice: Critical Issues, first published in SAGE publication: 34-47
-  Ragin, Charles C. (2003) "Making Comparative Analysis Count", University of Arizona Inc.
-  Schaefer, Richard T. and Robert P. Lamm (1995) Sociology, Mc GRAW HILL.
-  Schlechty, Philip C. (2001) Inventing Better Schools: An Action Plan for Educational Reform, Published by Jossey-Bass Inc.
-  Shader, Michael (2004). "Risk Factors for Delinquency: An Overview." U.S. Department of Justice programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
-  Sharf, Richard S. (2001). Theories of Psychotherapy and Counseling. Mc GRAW HILL.
-  Silver, Eric and Lisa L. Miller (2004) "Sources of Informal Social Control in Chicago Neighborhoods", Criminology; 42, 3; Academic Research Library.
-  Simons Ronald L. and Leslie Simons and Gordon (2004) Families, Delinquency, and Crime, Roxbury Publishing Company.
-  Smandych, Russel (2006) "Canada: Repenalization and Youn Offeders' Rights", in Mincie John and Barry Goldson Comparative Youth Justice: Critical Issues, first published in SAGE publication: 19-33.
-  Somekh, Bridget (2006) Action Research: a Methodology for Change and Development, McGraw-Hill House.
-  Steiner, Hillel (2006) "Moral Rights", in Copp, David, The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford University Press, Inc. Pp. 459-479.
-  Stuewig, Jeffrey and Laura A. McCloskey (2005) "The Relation of Child Maltreatment to Shame and Guilt among Adolescents: Psychological Routes to epression and Delinquency", Child maltreatment, Vol.10, No. 4.
-  Törnblom, Kjell and Riël Vermunt (2007) Distribution and Procedural Justice: Research and Social Applications, Ashgate Publishing Company.
-  WHO (2013a) “Smoking’s Immidiate Effect on the Body”, in www, tobaccofreekids,org: 1-9.
-  WHO (3013b) “Cigarette Ingredients”, in Make Smoking History: 1-2.
-  WHO (3013c) “Cigarette Butts and the Environment” in Cigarette Butts: 1-2.
-  WHO (2012) “Tobacco and Oral Health”, in Ash Research Report: 1-14.
-  Wüst, Miriam (2009) “The effect of cigarette and alcohol consumption on birth outcomes”, SFI – The Danish National Centre for Social Research: 1-50.
-  Yin, Robert k. (2003). Case study Research; Design and Methods. Applied social research methods series, Volume 5. Third Edition. Sage Poblication.