طراحی الگوی یکپارچه‌سازی اقدامات مدیریتی انتظامی در سواحل دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، با هدف سنجش درجه هم‌ترازی راهبرد‌های اصلی سازمانی مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر با راهبردهای منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی انجام شده و در راستای این هدف، ابتدا نسبت به شناسایی گونه‌های راهبرد سازمانی، ساختار، فرهنگ و راهبرد منابع انسانی مورد استفاده در مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر اقدام شد و با مطالعه پیشینه مرتبط در ادبیات داخلی و خارجی، متغیرهای تشکیل دهنده و مؤثر بر هم‌ترازی سازمانی، مورد شناسایی قرار گرفتند.
روش‌شناسی: به‌ منظور گردآوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، پرسشنامه‌ای حاوی 61 سؤال در پنج بخش طراحی شد. با توجه به تعداد اعضای جامعه آماری انتخاب شده، 108 پرسشنامه مدیران کل و معاونان و کارشناسان برنامه‌ریزی، سمن‌های فعال در حوزه‌های زیست‌محیطی سواحل شمال ایران و مدیران مرتبط با این حوزه در ناجا تعداد 79 پرسشنامه تکمیل شده ، جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: اطلاعات به دست آمده و تفسیر آن‌ها، نشان داد که در مجموعه مدیریت یکپارچه سواحل دریای خزر و کل کشور، در ارتباط با عناصر سازمانی مورد پژوهش از نظر مدیران ارشد و کارشناسان برنامه‌ریزی جامعه آماری، بیانگر گونة راهبرد آینده‌نگر، گونه فرهنگ سازمانی انطباق پذیر، گونه ساختار سازمانی بسیار ارگانیک و گونة راهبرد منابع انسانی پیمان‌کارانه است.

کلیدواژه‌ها


- آرمسترانگ، مایکل (1381)، مدیریتاستراتژیکمنابعانسانی، ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- استیسی، رالف (1384)، تفکراستراتژیکومدیریتتحول، ترجمة مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد، نشر رسا.
- اسکافی ثابت، امیررضا (1388)، سازمانمبتنیبرنقاطمرجعاستراتژیک(بررسیاثرهماهنگیراهبردیعناصرسازمانیبرعملکردسازمان)، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- اعرابی، سیدمحمد (1383)، فلسفهعلموروشتحقیق، جزوه منتشر نشده دوره دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- بامبرگر، پیتر و لن مشلوم (1380)، استراتژی منابع انسانی، ترجمة سید محمد اعرابی و هاشم آقازاده، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- پیرس، جان و ریچارد رابینسون (1377)، برنامه‌ریزیومدیریتاستراتژیک، ترجمة سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
- چاندلر، آلفرد (1385)، استراتژی و ساختار، ترجمة گروه مترجمان میثاق مدیران، نشریهمدیرانپیشرفته ایران، شماره هفدهم.
- خاکی، غلامرضا (1378)، روشتحقیق (بارویکردیبهپایان‌نامهنویسی)، انتشارات فوژان.
- دفت، ریچارد (1378)، مبانیتئوریوطراحیسازمان، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- دیوید، فرد آر (1379)، مدیریتاستراتژیک، ترجمة علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- رضوانی، حمید (1386)، اثر هم‌ترازی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی بر عملکرد سازمانی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
-  فیگن بام، اوی؛ هارت، استیوارت و دن شندل (1375)، تئوری نقاط مرجع استراتژیک، مجله مدیریتاستراتژیک، شماره مارس 1996، ترجمة امیررضا اسکافی ثابت.
-  کاپلان، رابرت اس و دیوید پی نورتون (1388)، سازماناستراتژیمحور، ترجمة پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
-  کویین، جیمز و هنری مینتزبرگ (1382)، مدیریتاستراتژیک، ترجمة سیدمحمد صائبی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
-  هال، ریچارد اچ (1376)، سازمان، ساختار، فرآیند و ره‌آوردها، ترجمة علی پارساییان.
-  هانگر، دیوید (1381)، مبانیمدیریتاستراتژیک، ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-  یاوری گهر، فاطمه (1388)، رابطه هم‌ترازی استراتژی‌های سرپرستی و ساختار با عملکرد سازمان، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- Armstrong, M. (2000). Handbook of Human Resource Management
- Bamberger, P & Figenbaum, A (1996), "The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy", Academy of Management Review, V (21), N. (4), p 926-958.
- Bamberger, Peter & Meshowlem, L (2000), "Human resource strategy: Formaulation, Implementation, and Impact", London, Sage Publications, Inc
- Black S. E. & L. M. Lynch (1996), "Human-Capital Investments and Productivit", The American Economic Review, Vol. 86, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundredth and Eighth Annual Meeting of the American Economic Association San Francisco, CA, January 5-7, (May, 1996), pp. 263-267
- Cameron, K. S. & Quinn R.E. (2006), "Diagnosing and Changing Organizational Culture", Reading, Addison Wesley.
- Chan, Y. E., S. L. Huff, D. W. Barclay, D. G. Copeland. (1997). Business strategic orientation, information systems strategic orientation, and strategic alignment. Inform. Systems Res. Vol.8, No.2, pp.125-150.
- Daft, R. (1998). "Organization Theory and Design",6th ed., South Western college Publishing, Cincinnati, Oh
- Daft, Richard L. (2004), "Organization theory and design", Thomson learning publications
- David, F.R. (2007). Strategic Management: Concepts and Cases, 11/E, Prentice Hall
- Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness.New York: John Wiley & Sons.
- Fiegenbaum, A. and Thomas, H., (1988). "Attitudes Toward Risk and the Risk-Return Paradox: Prospect Theory Explanations", Academy of Management Journal, March, Vol. 31, No. 1, pp. 85-106.
- Fiegenbaum, A., Hart, S., & Schendel, D. (1996), "Strategic reference point theory", Strategic Management Journal, 17, pp.219-235
- Hall, R.H. (2001), "Organization: Structures, Processes and Outcomes", 8 th Edition, NewJersey: Prentice-Hall Inc
- Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Score-card Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, MA.
- Lincoln, J. R., Olson, J. & Hanada, M. (1978). "Cultural effects of organizational structures" The case of Japanese firms in the United States American Sociological Review, 43: 829-847.
- Melnyk, S. A., Calantone, R.J., Luft, J., Stewart, D. M., Zsidisin, G.A., Hanson, J., and Burns, L. (2005), "An empirical investigation of themetrics alignment process", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 No. 5/6, pp. 312-324.
- Miles, R.E & Snow, C.C (1978), "Organizational strategy, structure, and process ", NewYork, Mc Graw-Hill.
- Palthe, J. and Kossek, E.E. (2003), "Subcultures and Employment Modes: Translating HR Strategy Into Practice", Journal of Organizational Change Management, Vol. 16, No. 3, pp. 287-308.
- Quinn, R (1999), "Diagnosing culture and changing organizational culture" Newyork: Addison Wesley.
- Scott, W.R. (1998), "Organizations: Rational, natural, and open systems", Upper Saddle River N.J., Prentice-Hall, 4th ed.