عوامل مؤثر بر ترس از جرم در مناطق حاشیه ای جنوب شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مراغه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: احساس ترس از جرم، پدیده‌ای شایع و یکی از معضلات جوامع نوین است. عواملی از قبیل جنسیت، بی‌سازمانی اجتماعی، نگرش به پلیس، کنترل اجتماعی رسمی، محیط زندگی فرد و ... در شکل‌گیری و تشدید این پدیده اثرگذارند. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین تأثیر بی‌سازمانی اجتماعی، نگرش به پلیس، کنترل اجتماعی رسمی و جنس بر میزان ترس از جرم است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش افراد 65 تا 15 سال ساکن منطقه جنوب شهر تبریز است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات لازم توسط نرم‌افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق، میانگین احساس ترس از جرم در بین ساکنان مناطق حاشیه‌ای جنوب شهر تبریز، از مقدار متوسط بالاتر و این میزان در بین زنان بیشتر از مردان است. همچنین، نتایج به‌دست‌آمده از انجام تحلیل رگرسیون چندگانه روی‌داده‌ها، نشان می‌دهد که ضریب تبیین برابر با 405/0 است؛ بدین معنی که 40 درصد کل تغییرات مربوط به ترس از جرم، ناشی از تغییرات دو متغیر مستقلی است که در الگوی نهایی باقی‌مانده‌اند.
نتایج: بر اساس نتایج حاصله، متغیر وابسته میزان ترس از جرم، از سه متغیر بی‌سازمانی اجتماعی، پیوندهای محله‌ای و اعتماد اجتماعی متأثر است.

کلیدواژه‌ها