ویژگی‌های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز و مدرس دانشگاه

2 گروه حقوق، دانشکده انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین، مربی

چکیده

زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه‌های گوناگونی تعریف‌شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی‌های جامعه مدنی است. پژوهش‌هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی‌ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
روششناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله‌ها، ترجمه‌ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص‌های هنجاری جامعه مدنی می‌پردازد.
 یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی‌های جامعه مدنی، نشان می‌دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان‌دهی می‌‌شوند. این جامعه واسطه‌ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق‌ها و آزادی‌های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می‌شود که توجه به ویژگی‌های جامعه مدنی می‌تواند تأثیر به‌سزایی در بیان آزادی‌های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها