ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای ورزشی در رسانه‌های جمعی، امنیت موجود در برگزاری این رویدادها می‌تواند به عنوان نمودی از امنیت در سطح جامعه شناخته شود، بنابراین هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر امنیت رویدادهای ورزشی در ایران، با تاکید بر مسابقات فوتبال است.
روششناسی: روش اجرای این تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه‌ای است، جامعه آماری این تحقیق را مطالعات و تحقیقات در حوزه امنیت رویدادهای ورزشی، به ویژه مسابقات فوتبال تشکیل داده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فیش‌برداری است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق، عوامل موثر بر امنیت رویدادهای ورزشی در پنج حوزۀ؛ زیرساخت‌ها، فناوری، رسانه‌ها و تبلیغات، منابع انسانی و اقدامات فرهنگی قابل تقسیم‌بندی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فرایند مدیریت امنیت انتظامی رویدادهای ورزشی شامل گام‌های؛ مدیریت و برنامه ریزی مسابقات، سیاست ها و تدابیر انتظامی، سیستم مدیریت ورزشگاه، برآوردها، کنترل ترافیک و تعاملات و مشارکت بین سازمانی است. در انتهای تحقیق مدل فرایندی عوامل تأثیرگذار امنیت رویدادهای ورزشی، گام‌های مدیریت امنیت و پیامدهای آن ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها