کیفیت توسعه اجتماعی درمیان شهروندان مناطق شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه وهدف: توسعه اجتماعی از فراگیرترین ابعاد توسعه محسوب می­گردد. این بُعد از توسعه  را یک حوزه میان رشته­ای و میان بخشی تجربی می­دانند که رفاه مادی و معنوی مردم در همه سطوح جامعه را جستجو می­کند این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در میان شهروندان مناطق شمال و جنوب شهر تهران می­پردازد.
روش‌شناسی:در این پژوهش با استفاده از متغیرهای کیفیت زندگی، انسجام اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی و با بهره جستن از روش پیمایش وضعیت توسعه اجتماعی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شهروندان  18 تا50 سال ساکن شهر تهران هستند. نمونه پژوهش 384 نفر از شهروندان دو منطقه3 به عنوان شمال شهر و 18 به عنوان جنوب شهر با شیوه نمونه­گیری چند مرحله­ای ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه می­باشد. داده­های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از آزمونt دو نمونه مستقل نشان
می­دهد متغیرهای کیفیت زندگی(t=2/65)، انسجام اجتماعی(t=1/78)، احساس امنیت اجتماعی(t=2/60) و پایگاه اجتماعی- اقتصادی(t=7/26) و متغیر توسعه اجتماعی (t=2/57) با سطح معناداری کوچکتر از  0/05در مناطق 3 و 18 متفاوت است. بنابراین متغیرهای بررسی شده از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت است و مهم­تر اینکه در منطقه 3 بیشتر از منطقه 18 می‌باشد و نیز متغیر اصلی پژوهش که توسعه اجتماعی است، در منطقه 3 بیشتر از منطقه 18 بوده است. توسعه اجتماعی در بعضی مناطق در شرایط متعادل­تری نسبت به مناطق دیگر قرار دارد از این رو شهر تهران از نظر توسعه اجتماعی در وضعیت نامتعادلی قرار دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها