بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه کاشان

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه و هدف: خشونت جزئی از آسیب­های اجتماعی عصر مدرن بوده که منجر به فروپاشی اخلاقی در مناسبات اجتماعی شد است. ورزش فوتبال، نیز یکی از فعالیت­های مورد توجه شهروندان و عنصری هیجان‌زاست که با تهییج احساسات اجتماعی و بروز خشونت همراه است، به موازات تغییر و تحولات در عرصه­های ورزشی، مسئله پرخاشگری و خشونت نیز به چه به‌صورت گروهی و چه فردی فراگیر شده و منجر به بروز اختلال در سیستم کارکردی روابط اجتماعی و زندگی شهروندی شده است که تجلی آن را می‌توان در میان تماشاگران، طرفداران و گاه بازیکنان فوتبال مشاهده کرد. در این راستا، پژوهش حاضر نیز، با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخاش‌جویانه در بین هواداران فوتبال نگاشته شده است.   
روش‌شناسی: روش پژوهش، پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش بالغ بر 70000 نفر تماشاگران حاضر در یکی از ورزشگاه‌های فوتبال کشور می‌باشد، که از این تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها  نیز از نرم افزار spss استفاده گردیده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سن، کنترل پلیس، یادگیری پرخاشگری، ناکامی، تحریک رسانه‌های جمعی، با متغیر وابسته پرخاشگری تماشاگران به تأیید رسید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای مستقل پژوهش، 29 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده‌اند.  
نتیجه‌گیری: کاهش خشونت و پرخاشگری در بستر خانواده و رسانه‌های جمعی و از طرفی، افزایش کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی نقشی اساسی در جلوگیری و کاهش پدیده پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها