مقایسه نگرش به آسیب اجتماعی در دانش‌آموزان بر حسب زمینه‌های خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

زمینه و هدف: آسیب اجتماعی  از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی است. هدف این پژوهش مقایسه نگرش به آسیب اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه اول بر حسب زمینه‌های خانوادگی بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش توصیفی از نوع علی –مقایسه‌ای  استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان پسر متوسطه اول شهر در سال تحصیلی 97-1396 بود.  حجم نمونه در این پژوهش  براساس جدول مورگان، 152 تعیین گردید. در این پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. برای سنجش نگرش به آسیب‌های اجتماعی از پرسشنامه آقایی و تیمور تاش استفاده گردید، برای تعیین روایی این پرسشنامه، از روش اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده گردید.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نگرش به آسیب اجتماعی  دانش‌آموزانی که والدین آنان تحصیلات پایین‌تر، سن بالاتر، وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر دارند، نسبت به بقیه دانش‌آموزان بیشتر است. همچنین  میانگین نگرش به آسیب اجتماعی دانش‌آموزانی که پدر آنان بیکار است، مادر آنان نیز شاغل نیست و یا  پدر و  مادر آنان با هم زندگی نمی‌کنند، نسبت به  بقیه دانش‌آموزان بالاتر است.
نتیجه‌گیری: از آنجایی‌که طبق یافته‌های پژوهش میانگین آسیب اجتماعی دانش‌آموزانی که والدین آنان سن بالاتر، تحصیلات پایین‌تر، وضعیت اقتصادی نامطلوب‌تر دارند و یا بیکار هستند، بیشتر از سایر دانش‌آموزان است ، پیشنهاد می‌شود این دانش‌آموزان و والدین آنان برای آموزش مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها