ارزیابی توزیع فضایی و نقش محیط در وقوع جرم سرقت در مناطق چهارگانه شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی،دانشگاه گلستان،گرگان

چکیده

زمینه و هدف: جرم یک پدیده نامناسب اجتماعی است که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. برای کنترل جرم در کشور، شناسایی ریشه‌های وقوع جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. آمار نشان می­دهد عوامل مهمی در بروز جرم نقش دارند که یکی از مهم­ترین آنها، عوامل محیطی است. عوامل محیطی، زمینه­ساز انواع مختلفی از جرایم می­باشد که یکی از مهم­ترین آنها جرم سرقت می­باشد. هدف اصلی این تحقیق­، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سرقت در شهر کرمان در سال 1395 می­باشد که در چهار منطقه بررسی شده است­.
روش­شناسی: این پژوهش، از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و در جمع­آوری اطلاعات از روش­های کتابخانه­ای، اسنادی (استفاده از اسناد، اطلاعات و آمار دستگاه­ها و سازمان­ها) و پیمایشی استفاده شده است و تهیه نقشه و تجزیه تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است.
یافته­ها: دلایل اصلی سرقت در شهر کرمان؛ بیکاری، فقدان یا کمبود مراقبت­های پلیسی، موقعیت مکانی، بافت کالبدی­- محیطی و عامل زمان می­باشد.
نتایج: با تحلیل­های فضایی به­دست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد که جرم سرقت بیشتر در حواشی کرمان اتفاق می­افتد. البته در بعضی از مناطق مرکزی و بافت قدیم نیز به دلایل محیطی-کالبدی، وقوع این جرم زیاد است. بیشترین وقوع جرم سرقت از جمله سرقت خودرو به ترتیب در مناطق چهار، یک ، سه و دو اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها