مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان در تأمین احساس امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش مشارکت شهروندان در تأمین احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهر مبارکه) می‌باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق باروش پیمایش انجام گردیده و داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل شهروندان بالاتر از 20 ساله شهر مبارکه در سال 1395 است. بر اساس سالنامه آماری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 جمعیت  شهر مبارکه برابر  120737 می‌باشد. با توجه به اینکه حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر 383 نفر به دست آمد، محقق برای بالا رفتن پایایی ابزار پژوهش تعداد 400 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفت. نحوه پیدا کردن نمونه‌ها در این پژوهش بر اساس خوشه‌های تعیین شده از شهر مبارکه انجام می‌گیرند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصله نشان می‌دهد که بین میزان مشارکت مردمی و احساس امنیت همبستگی بالایی وجود دارد، به طوری که مقدار T برای مشارکت مردمی برابر (28/6) و ضریب معنی‌داری (000/0=Sig.T)، برای محل تولد برابر (42/5) و ضریب معنی‌داری (000/0=Sig.T)، برای رضایتمندی از عملکرد پلیس برابر (87/4)، مسئولیت‌پذیری افراد برابر (002/3) و ضریب معنی‌داری (017/0=Sig.T)، برای جنسیت برابر (85/2) و ضریب معنی‌داری (006/0=Sig.T) و برای وضعیت تأهل برابر (44/2) و ضریب معنی‌داری (004/0=Sig.T) می‌باشد. در این مرحله میزان ضریب تعیین برابر با 49/.  به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها