تأثیر پیامدهای روانی شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتکاب جرایم جوانان با رویکرد پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت انتظامی

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: گسترش شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری دیگر به ایجاد دگرگونی‌هایی در جنبه‌های مختلف زندگی انجامیده است و در کنار دستاوردهای مثبت در زمینه های گوناگون، پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته است. این پژوهش با هدف شناخت پیامدهای روانی شبکه اجتماعی تلگرام برارتکاب جرایم جوانان با رویکرد پیشگیری از جرم انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش حدود1500 نفر از جوانان چهار دبیرستان و دانشگاه علمی کاربردی و پردیس ابوریحان شهرستان پاکدشت می‌باشد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر انتخاب شد و ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه‌ای 30 سوالی در قالب پنج گویه می‌باشد.
یافته‌ها: در این پژوهش ابتدا شاخص‌ها شناسایی شدند و فرضیات پژوهش که حول چهار محور جرم نزاع و اختلاف خانوادگی و عمل نافی عفت و مزاحمت و تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر ارتکاب آنها بوده در نهایت با استفاده از تکنیک‌های آماری و نرم افزار SPSS و آزمون‌های متعدد متغیرها تمامی فرضیات اثبات شدند.
نتیجه‌گیری: لذا می‌توان از پژوهش فوق نتیجه گرفت که شبکه‌های اجتماعی تأثیر خود را بر جامعه هدف گداشته و حال باید دنبال میزان تأثیر و رسوخ آن از جنبه‌های مثبت و منفی بین عموم جامعه پرداخت و با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش و ارائه راهکارهها دنبال درمان اثرات منفی و کم کردن وابستگی به آنها رفت که در پایان راهکارهها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها