شناسایی اقدامات اجرایی پیشگیری از سرقت خرد در استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

2 گروه پیشگیری انتظامی ، دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم

چکیده

زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت‌های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت‌ها دارای فراوانی قابل توجهی می­باشند. پلیس با بهره­گیری از جدیدترین شیوه‌های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می‌باشد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می­باشد، که داده­ها از طریق انجام مصاحبه جمع­آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می­باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار­پذیری استفاده گردید.   
یافته­ها: در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه­سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط­های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت‌های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه­ای و شناسنامه­دار کردن آن‌ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می­بایست برنامه­ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص­های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص­های اجتماعی معمول دارد.
زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت‌های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت‌ها دارای فراوانی قابل توجهی می­باشند. پلیس با بهره­گیری از جدیدترین شیوه‌های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می‌باشد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می­باشد، که داده­ها از طریق انجام مصاحبه جمع­آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می­باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار­پذیری استفاده گردید.   
یافته­ها: در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه­سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط­های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت‌های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه­ای و شناسنامه­دار کردن آن‌ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می­بایست برنامه­ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص­های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص­های اجتماعی معمول دارد.
زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت‌های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت‌ها دارای فراوانی قابل توجهی می­باشند. پلیس با بهره­گیری از جدیدترین شیوه‌های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می‌باشد.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می­باشد، که داده­ها از طریق انجام مصاحبه جمع­آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می­باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار­پذیری استفاده گردید.   
یافته­ها: در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می‌باشد.
نتیجه‌گیری: در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه­سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط­های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت‌های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه­ای و شناسنامه­دار کردن آن‌ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می­بایست برنامه­ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص­های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص­های اجتماعی معمول دارد.

کلیدواژه‌ها