ارائه چارچوب سیستم‌های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم انتظام امین،

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت جهادی یک فرهنگ و ایدئولوژی مبتنی بر آموزه‌های دینی است. مهم‌ترین انگیزه در راستای زندگی سالم و بازدارنده از جرائم در سطوح جامعه، عوامل درونی است. بلوغ مدیریت جهادی درون فردی سبب می‌شود نیروی درونی در راستای زندگی سالم فراهم شود. با توجه به اهمیت پیشگیری از جرم در سلامت جامعه، در پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیستم‌های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی پرداخته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف، در زمره‌ی پژوهش‌های کاربردی و با رویکرد توصیفی – تحلیلی است. در این راستا به بهره‌گیری از نظرات خبرگان به اجرای گام‌های 7 گانه سیستم‌های نرم پرداخته ‌است. در رویکرد متدولوژی سیستم‌های نرم به خود مسئله نپرداخته بلکه به عوامل تشکیل‌دهنده‌ی مسئله می‌پردازد. در این پژوهش با تعیین تعاریف ریشه‌ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی، و تعیین راهکارها به تدوین مدیریت جهادی با رویکرد متدولوژی سیستم‌های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته‌ است.
یافته‌ها: الگوریتم 7 گانه متدولوژی سیستم‌های نرم برای بهره‌گیری از مدیریت جهادی در راستای پیشگیری از جرم حاکی از آن است که مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه با تعامل مردم، پلیس و سازمان‌های متولی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ آموزش در میان اقشار مختلف، از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم و بالابردن هزینه جرم در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی از طریق ایفای نقش نیروی انتظامی و سازمان‌های مکلف در قانون و غلبه بر محدودیت‌ها امکان‌پذیر است.
نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از متدلوژی سیستم‌های نرم سبب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از جرم بارویکرد جهادی در نیروی انتظامی گردید به طوریکه مفهوم جهان بینی، مشتریان، فرایندها، مالکان و محدودیت‌های مشخص گردیده شد.

کلیدواژه‌ها