شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای پیشگیری از جرم در حوزه جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: رفتارهای خشونت­آمیز بین طرفداران تیم­های فوتبال از مهم­ترین کج­روی­ها و نابهنجاری­هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت­بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم­بندی شد. مؤلفه­های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه­های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه‌بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان‌دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت­علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک­نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده­ گردید.
یافته‌ها: در اولویت­بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها