واکاوی میزان اثربخشی آموزش‌های معاونت اجتماعی بر آگاهی اجتماعی- انتظامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی

2 دانشگاه آزاداسلامی، رشت

3 مددکاری اجتماعی، پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین

چکیده

زمینه و هدف: آموزش، آگاه‌سازی و اقناع مردم از رویکردهای نوین، مشارکت حداکثری همه عناصر اجتماعی در فرایند تولید و بازتولید امنیت می‌باشد، که مأموریت اساسی نیروی انتظامی تدوین و اجرای آموزش‌های همگانی در تمامی سطوح جامعه می‌باشد. هدف این پژوهش واکاوی میزان اثربخشی آموزش‌های معاونت اجتماعی برآگاهی اجتماعی- انتظامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (مطالعه موردی شهر قزوین) است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، شبه تجربی بوده که جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده‌اند، حجم نمونه براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای و جدول مورگان تعداد350 نفر انتخاب ‌شده‌اند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه سازمان‌‌یافته (قبل از ارائه‌ آموزش‌های همگانی و بعد از آن) استفاده ‌شده است، روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. داده‌ها به‌دست‌آمده از طریق آزمون‌های ناپارامتریک U مال ویتنی و کروسکال – والیس، T و تحلیل واریانس یک‌طرفه تحلیل‌شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج آزمون T نشان می‌دهد که میزان اثربخشی آموزش‌های معاونت اجتماعی بر آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان در ابعاد (آگاهی از مأموریت و اقدامات آموزشی ناجا (3/3)، آشنایی با خطرات و تهدیدات (مواد مخدر، نزاع و درگیری و تصادفات) (2/3)، آشنایی با قوانین و مقررات (3/2)، علاقه به همکاری با معاونت اجتماعی (4/3)، استفاده از آموزش‌های در موقعیت‌های واقعی (9/1) و مراجعه به معاونت اجتماعی برای حل مشکلات (3/3)) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته‌های آزمون کروسکال- والیس ارائه آموزش‌های در مقاطع تحصیلی مختلف در میزان آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش‌آموزان تأثیر ندارد. در نهایت بر اساس آزمون واریانس یک‌طرفه تحصیلات والدین در ارائه آموزش‌های، موجب افزایش آگاهی انتظامی – اجتماعی دانش آموزان می‌شود. بنابراین کلیه فرضیه‌ها تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد، بکارگیری آموزش همگانی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر است و نیروی انتظامی با کمک سازمان‌های مرتبط می‌تواند با استفاده از آموزش‌های همگانی تهدیدهای ناشی از آسیب‌های اجتماعی را  کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها