بررسی رابطه بین اخلاق و ادب پلیس و تکریم ارباب رجوع در کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نیروی انتظامی

2 معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی استان مازندران

3 مدرس

4 فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه

چکیده

زمینه و هدف: نهادینه‌سازی ادب و اخلاقیات در سطح سازمان نیروی انتظامی به عنوان راهی برای ارتقای مشارکت مردمی و موفقیت پلیس و ایجاد خلاقیت و پویایی در سطح سازمان می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق و ادب کارکنان با تکریم ارباب رجوع در نیروی انتظامی شهرستان ساری می‌اشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ساری می‌باشند و از بین این افراد 260 نفر را به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری استنباطی استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داده است که بین مؤلفه‌های اخلاق و ادب با مؤلفه‌های تکریم ارباب رجوع ارتباطات معناداری وجود دارد (sig= 0/000). همچنین در بین شاخص‌های مورد بررسی بین داشتن نظم و برنامه‌ریزی و تکریم ارباب رجوع با 251/0 با سطح 3 درصد بالاترین همبستگی را دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شده است در بین شاخص‌های اخلاق و ادب؛ خوش رفتاری، نظم و برنامه‌ریزی و برخورد محترمانه مرتبط بیشترین تأثیر را بر رضایت ارباب رجوع دارد

کلیدواژه‌ها