بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس بر احساس امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اهمیت امنیت برای جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. امنیت دارای دو بُعد عینی و ذهنی (احساس امنیت) است. پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس بر احساس امنیت اجتماعی در استان همدان» انجام گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامۀ­ محقق ساخته می‌باشد. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ ساکنان استان همدان تشکیل می‌د­هند، که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای تعداد 576 نفر از آن­ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که احساس امنیت اجتماعی در استان همدان با میانگین 05/3 در حد متوسط است. پاسخگویان به ترتیب دارای بیشترین احساس امنیت در ابعاد امنیت مالی (17/3)، جانی (137/3)، شغلی (008/3) و اخلاقی (784/2) بوده­اند. یافته‌ها بیانگر رابطۀ بین متغیرهای پیشگیری از وقوع جرایم توسط پلیس (27/0=β)، ارایۀ خدمات اجتماعی توسط پلیس (12/0=β)، رضایتمندی از پلیس (15/0=β)، همکاری و مشارکت با پلیس (23/0=β)، اعتماد به پلیس (10/0=β)و احساس آنومی (22/0-=β) با احساس امنیت اجتماعی هستند.
نتیجه گیری: سرمایۀ اجتماعی پلیسوتوانمندی و فعالیت اجتماعی پلیس رابطۀ مستقیمی با افزایش احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان دارد و با افزایش این متغیرهای اجتماعی مرتبط با پلیس، احساس امنیت شهروندان افزایش می‌یابد.                                                      

کلیدواژه‌ها