کاربست مدل نرو-فازی در تحلیل احساس امنیت ساکنان بافت-های فرسوده شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران)

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امنیت راهی به سوی پایداری و بخش لاینفک پایداری است و افراد برای به فعلیت رساندن تمام پتانسیل های خود به امنیت وابسته هستند. بر همین مبنا هدف پژوهش حاضر، تحلیل احساس امنیت شهروندان در منطقة 12 کلانشهر تهران بر اساس شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است.
روش­شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره­گیری از روش رگرسیون و نرو-فازی می­باشد. جامعۀ آماری شامل 76628 واحد مسکونی در منطقۀ 12 است که با بهره­گیری از فرمول کوکران با خطای 5 % و در سطح اطمینان 95 %، 383 واحد به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.
یافته­ها: مولفۀ احساس امنیت با ضریب بتای(623/0) قوی­ترین مولفۀ ­­پیش­بین است. پس از آن به ترتیب مولفه­های نورپردازی، معابر، الگوی فعالیت و کاربری­ها، کیفیت محله­های مسکونی، فرم فضا، هویت شهروندان، تراکم جمعیت، نظارت اجتماعی، اشتغال و مسکن قرار دارند که ضریب بتای آنها به ترتیب  563/0، 509/0، 501/0، 497/0،  493/0،  491/0،  423/0،  319/0­، 302/0 و 218/0 است.
نتیجه­گیری: بین شاخص­های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی با احساس امنیت در منطقة 12 کلانشهر تهران رابطة مستقیمی وجود دارد. بر اساس مدل نرو-فازی، در خصوص شاخص­های کالبدی،‌ ناامن بودن معابر منطقه و بالابودن میزان نفوذ موتورسواران به عرصة پیاده­رو؛ در زمینة شاخص­های اجتماعی، ازدحام جمعیت در طول شبانه روز در بعضی قسمت­های منطقه 12 و وجود فضای خلوت؛ در زمینة شاخص­های اقتصادی، بالابودن نرخ بیکاری در منطقه و بالابودن هزینه­های معیشتی در منطقۀ 12 کلانشهر تهران دارای کمترین میزان خطا در داده‌های تست و آموزش هستند.

کلیدواژه‌ها