بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 درون سازمانی

2 برون سازمانی

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی پلیس به عنوان ظرفیت و قابلیت مشارکت مردم در توسعه نظم و امنیت عمومی جامعه، از مفاهیم جدیدی است که با چرخش از گفتمان امنیت اجتماعی دولت محور به گفتمان امنیت اجتماعی جامعه‌محور، سهم و نقش مهمی پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس است.
روش‌شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، کمی است که از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری، شهروندان 18 تا 65سال شهراصفهان و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای توأم با تصادفی ساده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته است. برای روایی(اعتبار) سوال‌های مربوط به متغیرها از روش تعیین اعتبارمحتوایی و با گردآوری نظرات اساتید مجرب، کارشناسان و متخصصان مربوطه (تکنیک اعتبارصوری) و برای بررسی پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه 0/842 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها توسط آمار توصیفی و آزمون‌های آماری (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t) با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که بین عوامل اجتماعی و سرمایه اجتماعی پلیس با مقدار0/580 و بین عوامل فرهنگی و سرمایه اجتماعی پلیس با مقدار 0/563 رابطه به صورت مستقیم (مثبت) وجود دارد. و همچنین بین جنسیت، وضعیت تأهل، سن و نوع سکونت با سرمایه اجتماعی پلیس رابطه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: سرمایه اجتماعی پلیس را می‌توان نتیجه ارتباط مؤثر میان اجتماع و پلیس و وجود هنجارهای مناسب همکاری و همیاری با پلیس دانست که به نوعی ریشه در اعتماد به پلیس، مشارکت با پلیس و آگاهی نسبت به پلیس دارد. خدشه در هر یک از ابعاد می‌تواند تأثیری بسیارمخرب بر سرمایه اجتماعی پلیس وارد نماید.

کلیدواژه‌ها


-       اسدپور، عهدیه؛ مسرور، مرتضی و نودهی، علی (1399). مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهری (مورد مطالعه: شهربابل). نشریه علمی انتظام اجتماعی، سال دوازدهم، شماره سوم، پاییز. قابل بازیابی از:
http://sopra.jrl.police.ir
-       بیات، بهرام (1389). تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس و امنیت عمومی (میزان بروز جرایم). دانش انتظامی، تابستان، شماره 47، صص 51 – 86.  قابل بازیابی از:
http://pok.jrl.police.ir .
-       پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی. ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سلام.
-       حبیب زاده، اصحاب و سلطانی، عباس (1395). ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻠﻴس در شهر تهران. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ اﻧﺘﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم،  زمستان. قابل بازیابی از:
http://sopra.jrl.police.ir/article_67859.html .
-       دعاگویان و رفیعی (1387). بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی. نشریه مطالعات مدیریت ترافیک،  شماره 11، صص 83 – 104.  قابل بازیابی از:
http://tms.jrl.police.ir .
-       دوستدار، رضا ‌(1395). تبیین عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران و راهبردهای ارتقای آن. رساله دکتری پژوهش‌محور در رشته علوم سیاسی- مسائل ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
-       ربانی خوراسگانی، رسول و افشار کهن، جواد (1383). «شهرنشینی و امنیت: تحقیق در عوامل و شرایط مؤثر بر امنیت در شهرها از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: شهر جدید بهارستان). مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد16، شماره1، صص67-43. قابل بازیابی از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=17322
-       زتومکا، پیوتر (1386). نظریه جامعه‌شناختی اعتماد. ترجمه غلامرضا غفاری، تهران: نشر شیرازه.
-       سهراب زاده، مهران؛ عباسی، الهام؛ سعادتی، موسی؛ صمدزاده، حسن (1396). «تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تبریز». فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، دوره10، شماره38، صص 1-26. قابل بازیابی از:
http://osra.jrl.police.ir/article_9897.html .
-       شارع پور، محمود (1380). فرسایش سرمایۀ اجتماعی و پیامدهای آن. تهران: نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران.
-       عباس نژاد، محمدحسین و مقدم، علی (1393). سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان‌های کشور. فصلنامة انتظام اجتماعی، سال ششم، شماره سوم. قابل بازیابی از:
http://sopra.jrl.police.ir/article_30585.html .
-       غفاری، غلامرضا (1390).«سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی» تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا.
-       فعلی، جواد؛ گرجی کرسامی، علی و سیه چشم، مهری (1397). «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه:محلات شهروندان حاشیه‌نشین شهر ساری)». فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، سال یازدهم، شماره سوم، صص 56-29. قابل بازیابی از:
http://osra.jrl.police.ir/article_91539.html
-       فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم (سرمایۀ اجتماعی و حفظ آن). ترجمۀ غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعۀ ایرانیان.
-       فیلد، جان (1385). سرمایه اجتماعی. ترجمه جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-       کریمی، علی‌رضا (1392). تبیین رابطه بین ارزیابی مردم از سرمایه اجتماعی پلیس با احساس امنیت عمومی در استان کردستان (مطالعه موردی شهرهای قروه و مریوان). طرح تحقیقاتی دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی کردستان.
-       کلمن، جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
-       کلمن، جیمز (1384). «نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی اعتماد، دموکراسی و توسعه». به کوشش کیان تاجبخش، (ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان)، تهران: نشر شیرازه.
-       مسلمی، حسین و فاضلی، سیدطاهر (1398). سهم سرمایه اجتماعی در تولید احساس امنیت «مورد مطالعه: شهر زنجان و قزوین». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 57. قابل بازیابی از:
http://sss.jrl.police.ir/article_91614.html
-       مفاخری، اقبال (1393). بررسی میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: شهر قروه). پایان نامه کارشناس ارشد دانشگاه تبریز.
-       نژاد اکبری، زهره؛ مجرد کاهانی، مسعود و دامن‌کشان، نگار (1392). واکاوی رابطه سرمایه‌های اجتماعی پلیس و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی، ناحیه دو شهر کرمان). فصلنامه دانش انتظامی کرمان، سال چهارم، شماره 6، صص 32-51. قابل بازیابی از:
http://kerman.jrl.police.ir/article_16531.html .
-       نظری، جواد و متقی، یدالله (1392). تبیین جامعه‌شناختی نحوه نگرش به عملکرد نیروی انتظامی (در برخورد با یک مساله اجتماعی). فصلنامه دانش انتظامی ایلام، سال دوم، شماره هفتم. قابل بازیابی از:
http://ilam.jrl.police.ir/article_14150.html
-       ولی بیگی، مجتبی؛ سعیدی مطلق، محمدحسن وحیدری، غزاله (1396). مؤلفه‌های مؤثر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در فضاهای شهری نمونه موردی شهرقزوین. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره51. قابل بازیابی از:
http://sss.jrl.police.ir/article_12043.html
-     Adams, R. E., Rohe, W. M., Arcuryc, T. A. (2005). Awareness of communityoriented policing and neighborhood perceptions in five small to midsize cities. Journal of Criminal Justice. 33, 43– 54. Retrieved from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047-2352(04)00118-7
-     Bhandari, R. B. (2014). Social capital in disaster risk management; a case study of social capital mobilization following the 1934 Kathmandu Valley earthquake in Nepal. Disaster Prevention and Management, 23(4), 314 – 328 . Retrieved from:
http://ecite.utas.edu.au/119345.
-     Boateng, Francis D.(2012) Public Trust in the Police: Identifying Factors that Shape Trust in the Ghanaian Police, Working Paper No 42, June 2012. Retrieved from:
www.ipes.info/WPS/WPS_No_42.pdf
-     Bourdieu, P. (1986) The forms of capital, In Richardson, J., New York: Greenwood press.
-     Chen, T. Turner, J. (2014). “Extending Social Security Coverage to the Rural Sector in China”, International Scoial Security Review, 67 (1):49-70. Retrieved from:
 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/issr.12030
-     Packard, J. Callaway, L. Dorris, C. & Suhr, E. (2013). "Social Ties, Perceptions of Disorder and Distress: a Qualitative Examination of the Protective Effects of Social Capital in  Neighborhoods. Retrieved from:
https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rimcis/article/view/478
-     Putnam, R.D.(1993), The Prosperous Community: Social Capital and Public Life,The American Prospect, Vol. 4, pp. 35-42. Retrieved from:
https://scholar.harvard.edu/robertputnam/publications/prosperous-community-social-capital-and-public-life
-     Tyler, T.R (2006). Restorative justice and procedural justice. Journal of Social Issues, 62, 305-323.