مقایسه مولفه‌های‌ کلانتری و پاسگاه‌های انتظامی در وضعیت موجود و مبتنی بر شبکه در پلیس آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه پیشگیری انتظامی دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه پیشگیری انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: سازمان­ ها برای ادامه­ ی حیات باید همواره خود را با تغییرات محیطی حال و آینده مطابقت و بتوانند پاسخگوی نیاز ذی­نفعان باشند. این موضوع برای سازمان­ های که متولی امور امنیتی و خدماتی می­ باشند از درجه­ ی اهمیت بالاتری برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر شناخت و مقایسه مولفه­­ های کلانتری و پاسگاه­ های انتظامی در وضعیت موجود و مبتنی بر شبکه در پلیس آینده است.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع­ آوری داده­ ها کیفی است. جامعه­ ی آماری پژوهش حاضر را خبرگان انتظامی با حداقل سابقه بیست و پنج سال خدمت و دارای سابقه خدمت در رده­ های اجرایی و ستادی تشکیل می­ دهند که با توجه به اشباع نظری با 27 نفر از آنها به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. داده­ های حاصل از مصاحبه با نخبگان، به روش تکنیک تحلیل فرایند شبکه­ ای و با استفاده از نرم­ افزار ابرتصمیم­ ساز مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: مولفه­ های­ حاصل از مصاحبه با نخبگان در وضعیت موجود و مبتنی بر شبکه به صورت دو به دو با هم مقایسه، یافته ­ها نشان می­ دهد میزان اهمیت زیرمعیارها (مولفه ­ها) شبکه­ ی ترسیمی غیر از چهار مؤلفه­ ی (خدمات قضایی حضوری شهروندان، ارسال پرونده فیزیکی به مرجع قضایی، حضور حداکثری فیزیکی عوامل گشت در حوزه­ ی استحفاظی، محدودیت دسترسی به بانک­های اطلاعاتی) سایر مؤلفه­ ها (شامل هشت مؤلفه­ ی دیگر) کلانتری آینده دارای اهمیت بیشتری نسبت به کلانتری با رویکرد با وضعیت موجود می­باشد.
نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن ضریب اهمیت مولفه­ های احصاء شده در وضعیت مبتنی بر شبکه، لازم است مسئولین امر نسبت تغییر ساختار مبتنی بر شبکه به عنوان ضرورتی برای پلیس آینده و انجام خدمات شایسته­ تر به مردم اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


-    اسکندری، مجتبی (1393). تحلیل و نقدی بر نظریه­ی رهبری تحول­آفرین. فصل­نامه­ی علمی اسلام و مدیریت، 3 (5)، صص145-123. قابل بازیابی از:
http://ensani.ir/file/download/article/20151209174344-9876-33.pdf.
-     امیری، نجات؛ لطفی، ایرج و هادی­پور، بهزاد (1397). رویکرد آینده­پژوهی در پیش­بینی سازمان­های اطلاعاتی و امنیتی (مورد مطالعه پاوا ناجا). فصل­نامه­ی علمی مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی، 13 (48)، صص 132-107. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_91628_pdf.
-     اولسون، دیوید (1377). رسانه­ها و نمادها، صورت­های بیان ارتباط و آموزش. ترجمه تجربه مهاجر، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
-     پویا، رضا؛ راشدی، بنیامین و مهرابی، حامد (1396). تبیین و بررسی تحول کلانتری­ها و پاسگاه­ها با تأکید بر مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی). فصل­نامه­ی دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، 8 (25)، صص 32-1. قابل بازیابی از:
http://sbl.jrl.police.ir/article_19514_4adea3b1ef9fad3ae5f118d6419fe8ee.pdf.
-     درشتی، حنانه، فاطمی­یگانه، علی­محمد (1399). بهره­گیری از ابزارهای سایبری در اشراف اطلاعاتی با تأکید بر قلمرو امنیت، فصل­نامه­ی مطالعات راهبردی ناجا، 5 (15)، صص 111-85. قابل بازیابی از:
http://ssj.jrl.police.ir/article_94288_0fca15cd54c2599e4a2f8af9acc339af.pdf.
-     رازقی، نادر (1389). شناخت آسیب­ها و جرایم اجتماعی در فضای مجازی. مجموعه مقالات همایش بررسی آسیب­های اجتماعی، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران.
-     رازقی، نادر و عباس­نژاد عربی، کاظم (1396). پلیس آینده و شبکه­های اجتماعی مجازی، فرصت­ها و چالش­ها. فصل­نامه­ی مطالعات راهبردی ناجا، 2 (3)، صص 112-91. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_91180_a84a34ac2380a644aebe968ab488bb3f.pdf
-     شریعتی، مسعود؛ شاه­محمدی، غلامرضا؛ اسفیدانی، محمدرحیم و نوری، روح­الله (1390). پلیس الکترونیک و نقش آن در پیشگیری. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
-     صنایعی، ابراهیم (1393). مدیریت و فرماندهی در کلانتری­ها و پاسگاه­های انتظامی. چاپ اول، تهران: مرکز نشر ایمان.
-     عبدی، توحید و جزینی، علیرضا (1380). تحلیلی بر پلیس حرفه­ای و مردمی (پلیس110). فصل­نامه­ی پژوهش­های دانش انتظامی، 2 (8)، صص 54-61. قابل بازیابی از:
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/noormags- -272897_1108753
-     عزیزی، علی (1392). گشت انتظامی مبتنی بر جغرافیای جرم. چاپ اول، تهران: معاونت تربیت و آموزش ناجا.
-     فیضی، کامران؛ لطفی، رسول و پیکری، ناصر (1397). کاربرد داده­کاوی در استفاده بهینه از بانک­های اطلاعاتی پلیس: راهبردهای نوین. فصل­نامه­ی مطالعات راهبردی ناجا، 3 (7)، صص 158-141. قابل بازیابی از:
http://ssj.jrl.police.ir/article_120521_6b0c94ac26e269f3a5723a30778d3a56.pdf.
-     قاسمی، علی؛ نیرومند، لیلا و میراسماعیلی، بی­بی­سادات (1398). تبیین تأثیر استفاده از فناوری­های نوین ارتباطی بر ارزیابی مشتریان از اثربخشی روابط عمومی موسسه مالی اعتباری کوثر. فصل­نامه­ی پژوهش­های جامعه­شناختی، 13 (1 و2)، صص 53-25. قابل بازیابی از:
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/noormags- pdf.
-     گل­محمدی­خامنه، علی (1385). مدیریت پیشگیری از جرایم. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
-     لنسکی، گرهارد و لنسکی، جین (1369). سیر جوامع بشری. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
-   میرزاخانی، عبدالرحمن؛ درویشی، صیاد و داودی، ابراهیم (1398). راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم با نگاه به آینده. فصل­نامه­ی مطالعات راهبردی ناجا، 4 (13)، صص 78-49. قابل بازیابی از:
http://journals.police.ir/article_93603_37df8b759e0faa2c6ab4f9d8b00e99e6.pdf
-     گیدنز، آنتونی (1373). جامعه­شناسی. ترجمه­ی منوچهر صبوری، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
-     ولد، جرج؛ برنارد، توماس و استیپس، جفری (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه­ علی شجاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
-     یعقوبی، رحیم و اسحاقی­فر، میثم (1392). نقش هادی عملیات جمع­آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان­های اطلاعاتی امنیتی. فصل­نامه­ی علمی- پژوهشی پژوهش­های حفاظتی و امنیتی، 2 (6)، صص 29-1. قابل بازیابی از:
https://jpas.ihu.ac.ir/article_200982_4686b631a4ff30d81dbf6e07530f07f7.pdf.
-     Accenture (2013), “Preparing Police Services for the Future [internet]”, Dublin: Accenture. Retrieved from:
https://www.accenture.com/us-en/insight-preparing-police-service-future-six-steps-toward-transformation.
-     Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. Government information quarterly, 29(1), 30-40. Retrieved from:
https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004
-     Dunn, W. N. (1983). Social network theory. Knowledge, 4(3), 453-461. Retrieved from:
https://doi.org/10.1177/107554708300400306
-     Edlins, M., & Brainard, L. A. (2016). Pursuing the promises of social media? Changes in adoption and usage of social media by the top 10 US police departments. Information Polity, 21(2), 171-188. Retrieved from:
https://content.iospress.com/articles/information-polity/ip380
-     Gottschalk, P. (2006). Stages of knowledge management systems in police investigations. Knowledge-Based Systems, 19(6), 381-387. Retrieved from:
https://doi.org/10.1016/j.knosys.2006.04.002
-     Jackson, J., Huq, A. Z., Bradford, B., & Tyler, T. R. (2013). Monopolizing force? Police legitimacy and public attitudes toward the acceptability of violence. Psychology, public policy, and law, 19(4), 479. Retrieved from:
https://doi.org/10.1037/a0033852
-     Skakon, J., Nielsen, K., Borg, V., & Guzman, J. (2010). Are leaders' well-being, behaviours and style associated with the affective well-being of their employees? A systematic review of three decades of research. Work & stress, 24(2), 107-139. Retrieved from:
https://doi.org/10.1080/02678373.2010.495262
-     Transforming the UK police force through digital technology Switch to a new way of working with BT (2018), British Telecommunications plc 2018. Newgate Street، London EC1A 7AJ.81. Retrieved from:
https://business.bt.com/content/dam/bt/business/v2/PDF/Publicsector/Digital_policing.pdf
-     Wall, D. S. (2001). Cybercrimes and the Internet. Crime and the Internet, 1-17.
-     Frank, J., Smith, B. W., & Novak, K. J. (2005). Exploring the basis of citizens’ attitudes toward the police. Police quarterly, 8(2), 206-228. Retrieved from:
https://doi.org/10.1177/1098611103258955
-     Furnham, A., & Procter, E. (1989). Belief in a just world: Review and critique of the individual difference literature. British journal of social psychology, 28(4), 365-384. Retrieved from:
https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1989.tb00880.x
-      Virgo, R. (2007); e-police. Dutch: Information Systems Department Police Board. Retrieved from:
http://www.progressivepractices.com/index.htm
-     Wellman, B. (1997). An electronic group is virtually a social network. Culture of the Internet, 4, 179-205. Retrieved from:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.28.4128&rep=rep1&type=pdf