اولویت بندی شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی دانش آموزان

نوع مقاله : مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 رئیس اداره-عضو قطعی هئیت علمی معاونت آموزش ناجا

2 عضو هیئت علمی، دانشیار ، دکتری، مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران .

3 سازمان تعزیرات حکومتی

4 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: آنچه موجبات نگرانی متولیان امر پیشگیری را برانگیخته، افزایش نرخ بزه‌دیدگی وکاهش میانگین سن بزه‌دیدگی دانش آموزان میباشد. هدف کلی پژوهش اولویت بندی شاخصهای سیاست جنایی اجرایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان میباشد.
روش شناسی: این پژوهش از نظر  هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل، معاونین و مدیران لایه اول ناجا، اعضای هیئت علمی دانشگاه امین و نهادهای برون سازمانی(قضایی، آموزش و پرورش، بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت) می باشند که به تعداد70 نفر و به روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته میباشد. که روایی سازه و پایایی ترکیبی آن مورد تایید قرار گرفته است.  برای تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی از ضرایب استاندارد با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شده است.
یافته ها: در میان سیاستهای حمایتی پلیس، شاخصهای کنترل شبکه­های اجتماعی با بارعاملی0/917 و آگاه ‌سازی و هشدار به والدین با بار عاملی 0/848 و در میان سیاستهای مشارکتی، شاخصهای ضابط آموزش دیده با بار عاملی 0/944 ، نشست‌ گروهی مشترک با خانواده‌ با بار عاملی 0/961 و رعایت شرایط روحی و جسمی با بار عاملی 0/924 و در میان سیاستهای تعاملی، شاخصهای تعامل و هماهنگی با رسانه و مدارس با بار عاملی 0/935 ، توسعه و ارائه خدمات به دانش آموزان با بار عاملی 0/915 ، تسهیل سازش و جبران خسارت به بزه دیدگان با بار عاملی 0/926  دارای بیشترین اهمیت می­باشند.
نتیجه گیری: این پژوهش برای دستیابی به مهمترین شاخص های سیاست جنایی اجرایی پلیس درپیشگیری از بزه دیدگی دانش آموزان اولویت بندی شدند.

کلیدواژه‌ها