تدوین راهبردهای تحول سازمانی برای پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی

نوع مقاله : مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تغییر و تحولات محیطی، تحول سازمانی یکی از رویکردهای مهم و ضروری برای هر سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با استفاده از رویکرد جهادی انجام شد.
روش‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل نخبگان پلیس در حوزۀ پیشگیری از جرم می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع نظری، 14 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه ­ساختاریافته است و برای اطمینان از روایی از نظرات استادان و برای پایایی از روش باز آزمون، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار «اطلس تی» مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: ضمن شناسایی ابعاد تحول سازمانی در پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد جهادی در قالب پنج بُعد «ساختار سازمانی ارگانیکی، فناوری، فرهنگ‌سازمانی، توسعۀ منابع انسانی و اهداف پیشگیری از جرم» و با مبنا قرار دادن آن‌ها، عوامل داخلی و خارجی تحول سازمانی نیز شناسایی شده، سپس با استفاده از رویکرد SWOT راهبردهای سازمان در قالب استراتژی‌های تدافعی، تهاجمی، محافظه‌کارانه و رقابتی تدوین شد. درنهایت مشخص شد که امروزه سازمان پلیس در حوزۀ پیشگیری انتظامی از جرم در وضعیت رقابتی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: درصورتی‌که سازمان پلیس از راهبردهای تعیین‌شده با توجه به تغییر و تحولات محیطی به‌درستی استفاده کند، توان و قابلیت لازم را با پیاده‌سازی رویکردی جهادی در پیشگیری از جرائم و همچنین کاهش آن خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


 • ابطحی، سیدحسین؛ اعرابی، سیدمحمد؛جعفری‌نیا، شمس‌الله؛ نجاری، رضا. (1387). استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی (بررسی موردی).چاپ اول.تهران: نشر پیوند.
 • اسکندری، مجتبی و محمد ازگلی. (1396). الگوی پیاده‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی، فصلنامۀ راهبردی دفاعی، 15(2)،صص 71-93. قابل بازیابی از:https://ds.sndu.ac.ir/article_95.html
 • اشرفی، یوسف. (1388). رویکردی جدید در برنامه‌ریزی شهری در رویکردی تحلیلی. مجله مدیریت شهری،7(23)،صص89-104. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/t52298
 • بختیاری­ مقدم، حسن و محمود رستم. (1391). تأثیر آینده‌پژوهی بر برنامه‌ریزی راهبردی درسازمان­های امنیّتی. نشریه امنیّت پژوهی،11(37)،صص89-115. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/j21067
 • بهبهانی، زهرا. (1391). شناسایی ابعاد مدیریت تحول سازمان در ستاد دانشگاه آزاد تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 • تسلیمی، محمد سعید. (1393). مدیریت تحول سازمانی. چاپ یازدهم تهران: انتشارات سمت.
 • تسلیمی، محمد سعید؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ ایزدی، مصطفی. (1389). طراحی و تبیین الگوی تحول فرهنگ‌سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی (فرهنگ‌ساز) جمهوری اسلامی ایران. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 8 (41)،صص 1-22. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/b55432
 • تنهایی، علیرضا؛ رحمانی ساعد، هادی، صبوری­فر، قربان. (1395). عوامل مؤثر در توسعه مدیریت جهادی در ناجای آینده. فصلنامۀ مطالعات راهبردی ناجا،1(2)،صص 25-53. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/s11518
 • حسینی­ مقدم، سید علی و حمید جبرانی. (1388). بررسی محدودیت‌های اجرایی پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم (مطالعۀ موردی: کلانتری‌های شهرستان کرج). فصلنامۀ علمی- پژوهشی انتظام اجتماعی،1(4)،صص99-126. قابل بازیابی از:http://ensani.ir/fa/article/260663
 • حسین ­زاده، محمدرضا و عباس خدادادی. (1397). تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران. فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،8(2)، صص55-68. قابل بازیابی از:https://nmrj.ui.ac.ir/article_23015.html
 • خامنه‌ای، سید علی. (1394). دیدار فرماندهان نیروی انتظامی 2/6/94 .قابل بازیابی از:https://www.irna.ir/news/81585278
 • خامنه‌ای، سیدعلی. (1396). دیدار با مردم و مسئولین آذربایجان شرقی 29/11/96. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/r72665
 • دیوید، فرد. آر. (1383). مدیریت استراتژیک. مترجم سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • داودی دهاقانی، ابراهیم. (1396). الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات­محور.رساله دکتری، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • رضایی، محمدرضا و رضا طلایی. (1393). تبیین الگوی مطلوب مدیریت جهادی در سازمان‌های امنیّتی. فصلنامۀ مطالعات حفاظت و امنیّت انتظامی، 9 (32)،صص 159-199. قابل بازیابی از:http://spaps.jrl.police.ir/article_13728.html
 • سعیدنیا، احمد. (1382). سرشت استراتژیک برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. مجله مدیریت شهری، 14،صص 6-13. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/z91597
 • سلطانی، محمدرضا. (1393). مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات. دو فصلنامۀ علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی، 22(2)، صص9-39. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/n05062
 • فرنچ، وندال وسیسیل. اچ بل. (1385). مدیریت تحول در سازمان. ترجمۀ سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار، چاپ یازدهم.
 • فرنچ، وندال؛ سیسیل، اچ بل. (1393). مدیریت تحول در سازمان. ترجمۀ سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. تهران: انتشارات صفار، چاپ نوزدهم.
 • قلعه­ بردار، مهدی و اکبر کرد علیوند. (1394). راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی. فصلنامۀ دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، 6(14)، صص111-133. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/q34154
 • قلی ­پور ارکمی، علی و ابوالفضل طاهری. (1393). درآمدی بر فرهنگ و مدیریت جهادی. قم: انتشارات الهام نور، چاپ اول.
 • محمد نسل، غلامرضا. (1393). کلیات پیشگیری از جرم. تهران: نشر میزان، چاپ اول.
 • محمدلو، اقدم؛ موسی­خانی، مرتضی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و حمیدی، ناصر. (1396). تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ‌سازمانی در نیروی انتظامی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی،12(4)،صص 543-556. قابل بازیابی از:http://pmsq.jrl.police.ir/article_18857.html
 • میرزاخانی، عبدالرحمن؛ درویشی، صیاد؛ داودی، ابراهیم. (1398). راهبردهای پیشگیری انتظامی از جرم با نگاه به آینده. فصلنامۀ مطالعات راهبردی ناجا، 4(13)،صص 49-78. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/x07388
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1383). مباحثی در علوم جنایی تقریرات درس جرم شناسی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، مجموعه دوجلدی به کوشش شهرام ابراهیمی.
 • Bordum, A. (2010). The strategic balance in a change management perspective. Society and Business Review. Retrieved from:https://doi.org/10.1108/17465681011079473‌
 • Bold, O. (2011). A perspective on organizational change issue–case study on the application of two change models. Revista de Management Comparat Internațional, 12(5),pp 871-882.‌Retrieved from:https://b2n.ir/a07261
 • Raeder, S. (2019). The role of human resource management practices in managing organizational change. Gruppe. Interaktion. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 50(2), pp 169-191. Retrieved from:https://b2n.ir/g09681
 • Lynch, S. E., & Mors, M. L. (2019). Strategy implementation and organizational change: How formal reorganization affects professional networks. Long Range Planning, 52(2),pp 255-270. Retrieved from:https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.02.003