تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم (مورد مطالعه: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پدافند غیرعامل، دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران.ایران

2 دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه وهدف: با توجه به پیشرفت‌های شگرف علوم و فناوری در عرصه‌های مختلف، پلیس نیز در راستای انجام بهینه وظایف خود در حوزه پیشگیری از جرم می‌طلبد که مجهز به فناوری‌های جدید باشد تا بتواند به نحو مطلوب پاسخگوی وظایف قانونی خود در قبال جامعه باشد. با توجه به اینکه یکی از فناوری‌های موثر در حوزه پیشگیری از جرم، سامانه‌های پایش تصویری است، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم در شهرستان همدان است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است که با تکنیک پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان شامل کارکنان صف و ستاد در معاونت عملیات، پلیس پیشگیری، فاوا، روسای کلانتری‌ها و مرفوک شهرستان‌ها بودند. حجم نمونه با رابطه کوکران 148 نفر محاسبه و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته و اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 95/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی انجام شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش در مولفه کاهش فرصت جرم از طریق سامانه پایش تصویری، شاخص «یکپارچه‌سازی سامانه‌های پایش تصویری با سایر سامانه‌ها» با میانگین 4/22، در مولفه ساماندهی مراقبت رسمی، شاخص «گسترش سامانه‌ها در مناطق جرم‌خیز» با میانگین 4/16 و در مولفه نظارت الکترونیکی از طریق سامانه پایش تصویری، «برنامه‌ریزی سامانه‌ها برای هشدار در مواقع خطر جرم» با میانگین 4/01 بالاترین امتیازها را به‌دست آوردند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد درصورتی که از ظرفیت‌های سامانه‌های پایش تصویری به خوبی استفاده شود، امکان کاهش فرصت جرم، ارتقاء مراقبت رسمی از محلات و نظارت الکترونیکی به منظور پیشگیری انتظامی از جرائم به طور موثری فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها