شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد رشته اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه موسیقی‌های زیرزمینی از جمله پدیده‌های اجتماعی‌اند که در برخی جوامع یافت می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی گرایش جوانان به موسیقی‌های زیرزمینی است.
روش‌: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی (پیمایشی) است. جامعۀ آماری تحقیق 32 نفر است که عبارت­اند از: خوانندگان و موزیسین‌های فعّال موسیقی زیرزمینی دستگیرشده (جمعاً 21 نفر)؛ کارکنان پلیس مرتبط با موضوع (9 نفر) و قضات پرونده (2 نفر) که به‌صورت هدفمند با تأکید بر اشباع نظری انتخاب شده‌اند. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن مصاحبۀ حضوری نیمه‌ساخت­یافته بود. روایی تحقیق به گونۀ روایی بیرونی (کسب اطلاعات دقیق، کنترل‌های اعضا و جهت‌گیری‌های تئوریک محقق) است و پایایی مصاحبه‌ها و پرسش‌ها برطبق ضریب توافق درصدی با تأکید بر مدل هفت‌گانه کرسول و ضریب کاپا (که مقدار آماره آن 0/836 بوده و در حد عالی است) محاسبه شده است. به­ سبب کیفی­ بودن پژوهش، تجزیه‌ وتحلیل به‌طور همزمان با جمع‌آوری اطلاعات، کُدگذاری، رمزگذاری، فشرده‌سازی، جداسازی و خلاصه ­سازی انجام شد. سپس با درست کردن مقولات، تم‌ها و مضامین با استفاده از نرم‌افزار نسخۀ 18 مکس کیودا، محاسبه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بین موسیقی‌های زیرزمینی و ایجاد چالش‌های اخلاقی و امنیّتی در کشور ارتباط مثبت وجود دارد، زیرا به ­دلیل مؤلفه‌هایی مانند تأثیر از خود بی‌خودکنندگی، غیرقابل نظارت بودن، محتواهای اشعار و روابط غیرمعمول اعضای موسیقی‌های زیرزمینی، شکل‌گیری جرائم اخلاقی در گروه‌های موسیقی زیرزمینی امکان‌پذیر است.
نتیجه گیری: چالش‌های اخلاقی و امنیّتی جامعه محصول موسیقی‌های زیرزمینی و غیرمجاز است. گروه‌های موسیقی زیرزمینی محصول و فراورده و نتیجۀ عمل اجتماعی افراد در خصوص موسیقی است و به سیاست‌های نادرست و مقطعی تصمیم‌‌گیران بازمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 • اکبری، زهرا؛ شاه منصوری، بیتا؛ میراسماعیلی، سید سادات. (پاییز 1393). تحلیل محتوای گفتمان رایج موسیقی سنّتی و موسیقی رپ. مطالعات رسانه‌ای، 10(36)،صص64- 96. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/e67004
 • امیر مظاهری، امیرمسعود و احسان عزیزی. (اسفند 1392). خاستگاه و چیستی موسیقی زیرزمینی از منظر جامعه‌شناسی. کتاب ماه علوم اجتماعی، 17(72)،صص54-60. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/n34252
 • بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. مترجم ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بوردیو، پیر. (1395). تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: نشر ثالث.
 • جواری، محمدحسین. (1380). نگاهی به تئوری زیباشناسی آدرنو. فصلنامۀ علامه (فلسفه و کلام)،1(1)،صص167– قابل بازیابی از:https://b2n.ir/h22466
 • جواهری، فاطمه؛ سراج­زاده، سید حسین؛ شکفته، سمیه. (1391). موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان.مطالعات فرهنگ ارتباطات، 13(50)،صص7-34. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/h45005
 • روشندل، جلیل. (1374). امنیّت ملّی و نظام بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت.
 • صمیم، رضا. (1392). برساخت سوژه در فرایند مصرف فرهنگ مردم‌پسند: مطالعه‌ای کیفی بر روی مصرف‌کنندگان موسیقی مردم‌پسند در تهران. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، 6(1)،صص23-53. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/h69795
 • صمیم، رضا و قاسمی، وحید. (1388). گرایش به مصرف گونه‌های موسیقی مردم‌پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، 2(8)،صص 243-262. قابل بازیابی از: http://dx.doi.org/10.7508/ijcr
 • طلیعه خادمیان و سلیمانی فاخر، محسن. (1395). نفرین و نفرت در ترانه‌های عامه‌پسند ایرانی (از سال 80 تاکنون)‌. مطالعات جامعه‌شناختی، 23(1)،صص165- 192. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/b06804
 • عصاریان­ نژاد، حسین و نادی، حمیدرضا. (1389). درآمدی بر شناخت و تحلیل محیط امنیّتی. فصلنامۀ مطالعات دفاعی- استراتژیک، 10(40)،صص81- 118. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/t35180
 • عزیزی، حمیدرضا. (1387). نگاهی به پدیدۀ موسیقی زیرزمینی و وضعیت کنونی آن در ایران: صدایی از اعماق!.مجله گزارش، 5(195 و 196)،صص110 – قابل بازیابی از: https://b2n.ir/w98595
 • فاضلی، محمد. (1384). جامعه شناسی مصرف موسیقی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،1(4)،صص 27 –قابل بازیابی از:https://b2n.ir/x62035
 • قاسمی، وحید و صمیم، رضا. (1385). تیپولوژی مخاطبان موسیقی با توجه به‌شدت تمایلات موسیقایی آن‌ها.فصلنامۀ موسیقی ماهور، 17(31)،صص81-89. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/x18187
 • کوثری، مسعود. (1391). درآمدی بر موسیقی مردم‌پسند. تهران: انتشارات دریچه نو، چاپ دوم.
 • کوثری، مسعود. (1388). موسیقی زیرزمینی در ایران. تهران: انتشارات جامعه‌شناسی هنر و ادبیات.
 • کوثری، مسعود و مولایی، محمدمهدی. (1391). نظریه‌سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگ، 5(4)،صص 43- 73. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/x78437
 • کوئن، بروس. (1372). مبانی جامعه‌شناسی. ترجمۀ توسلی و فاضل. تهران: انتشارات سمت.
 • گروه مطالعاتی امنیّت. (1387). تهدیدات قدرت ملّی شاخص‌ها و ابعاد.تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1377). روش تحقیق کیفی.ترجمۀ علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
 • معین، محمد. (1393). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • موسوی، مرتضی. (1383). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و ذائقه موسیقیایی. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/k57935
 • مولایی، محمدمهدی. (1390). روایت‌های مردانگی در موسیقی رپ ایرانی - فارسی در دهۀ 1380. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. قابل بازیابی از:https://b2n.ir/s13737
 • نبوی، سید ابراهیم. (1392). آواهای زیرزمین. لندن: نشر نوگام.
 • نوذری، حسینعلی. (1387). نگاهی به آرای تئودور آدورنو در باب زیبایی‌شناسی و هنر. مجله پژوهشنامه فرهنگستان هنر، 1(10)،صص ۸۲ - ۱۰۵. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/y34022
 • وحدانی، ادیب.(1384). بررسی موسیقی متال. تهران: نشر سپیده سحر.    
 • وروایی، اکبر؛ رضا سعادتی؛ هاشمی، حمید. (1393). تأثیر اخلاق در جرم­انگاری و جرم‌زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران. مجله پژوهش حقوق کیفری، 3 (8)،صص 33 - 62. قابل بازیابی از: https://b2n.ir/w92386
 • Anderson, C. A., Carnagey, N. L., & Eubanks, J. (2003). Exposure to violent media: The effects of songs with violent lyrics on aggressive thoughts and feelings. Journal of personality and social psychology, 84(5), 960. Retrieved from:https://b2n.ir/a05516
 • Bushman, B. J. (1998). Priming effects of media violence on the accessibility of aggressive constructs in memory. Personality and Social Psychology Bulletin, 24(5), 537-545. Retrieved from:https://b2n.ir/h12105
 • Chamekh, M. (2020). Underground music in Tunisia: the case of Awled AL Manajim under Ben Ali. Middle East Critique, 29(4), 371-394.Retrieved from:https://b2n.ir/s72779 
 • DuRant, R. H., Rich, M., Emans, S. J., Rome, E. S., Allred, E., & Woods, E. R. (2011). Violence and weapon carrying in music videos: A content analysis. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 151(5), 443-448. Retrieved from:https://b2n.ir/b87224
 • Hollman, A. (2013). Criminological theory as represented in music lyrics. Papers & Publications: Interdisciplinary Journal of Undergraduate Research, 2(1), 8. Retrieved from:https://b2n.ir/t27027
 • Johnson, J. D., Jackson, L. A., & Gatto, L. (1995). Violent attitudes and deferred academic aspirations: Deleterious effects of exposure to rap music. Basic and applied social psychology, 16(1-2), 27-41.Retrieved from:https://doi.org/10.1080/01973533.1995.9646099
 • King, P. (2016). Heavy metal music and drug abuse in adolescents. Postgraduate medicine, 83(5), 295-304. Retrieved from:https://b2n.ir/s66769
 • Krenske, L., & McKay, J. (2010). 'Hard and Heavy': Gender and Power in a heavy metal music subculture. Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, 7(3), 287-304. Retrieved from:https://b2n.ir/a65609
 • Nooshin, L. (2005). Underground, overground: rock music and youth discourses in Iran. Iranian Studies, 38(3), 463-494. Retrieved from:https://b2n.ir/h12105