تبیین جامعه‌شناختی تاثیر خشونت اجتماعی (با نقش میانجی اختلال رابطه ای) بر سلامت اجتماعی زنان منطقه اورامانات کرمانشاه

نوع مقاله : مستخرج از رساله دکتری

چکیده

زمینه و هدف : سلامت یکی از ارکان پایه‌ای در نظام حقوق بشر محسوب می‌شود و تامین سلامت افراد( فیزیکی، روانی و اجتماعی)، مهمترین رکن پیشرفت جامعه است. این نوشتار با هدف بررسی اثر خشونت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان، با نقش میانجی اختلال رابطه ای صورت گرفته است.
روش شناسی: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و از جهت گردآوری اطلاعات نیز به روش پیمایشی و از انواع طرح‌های همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان 15-49 سال منطقه اورامانات در استان کرمانشاه است. حجم نمونه، 300 نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله­ ای انتخاب شده‌اند. ابزارگردآوری داده ­ها در این پژوهش پرسشنامه بوده‌است. برای روایی تحقیق از تکنیک تحلیل عاملی استفاده ­شده‌است و پایایی تحقیق براساس تکنیک آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها در حد مطلوب بوده‌است. یافته ­های پاسخگویان با بکارگیری نرم­افزارspss  و با استفاده از آماره­ هایی چون: ضریب پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. همچنین معادلات ساختاری برای مدل مورد نظر با استفاده از نرم افزار Smrt PLS  انجام شده است.
یافته­ ها: یافته‌ها بیانگر رابطه معنی‌دار و معکوس بین خشونت اجتماعی و اختلال رابطه‌ای با سلامت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار (جامعه­ پذیری، قوم­ محوری، خشونت مذهبی، نقش جنسیتی، قدرت و استقلال زن در خانواده، تبعیض شغلی، خشونت کلامی و محرومیت در مشارکت سیاسی ) بر سلامت اجتماعی، متغیر قدرت و استقلال زن در خانواده با مقدار بتای 0/22 به طور معکوس بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی زنان جامعه مورد تحقیق داشته است. در مجموع، متغیرهای مستقل این مطالعه توانسته‌اند 0/29 از تغییرات، متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین، معیار نیکویی برازش(GOF)، برابر با 0/341 است که نشانگر برازش مناسب مدل کلی تحقیق است.
 نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که رفع خشونت اجتماعی دردرجه اول با جامعه‌پذیری و تغییر روابط قدرت درخانواده مرتبط است. لذا، نیازمند تغییر در نقش‌های جنسیتی هستیم تا به تبع آن شاهد کاهش میزان اختلال رابطه‌ای زنان باشیم.

کلیدواژه‌ها