بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی ؛ ساکنان ناحیه 2 شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران

چکیده

زمینه و هدف : یکی از نیازهای مهم بشری که بعد از رفع نیازهای فیزیولوژیک از اهمیت فوق‏العاده‎ای برخوردار است، امنیت اجتماعی می‏باشد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر اهواز می باشد.
روش : تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث موضوع و شیوة اجرا ، تبیینی _ پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیة ساکنان ناحیه دو شهر اهواز می‌باشد که براساس فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 380 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای روایی گویه های مربوط به متغیرها از روایی صوری (مراجعه به متخصصان و خبرگان) استفاده شده است و پایایی تحقیق بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها در حد مطلوب (82 .) بوده‌است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با بکارگیری نرم افزارspss انجام شد.
یافته ها : یافته‌ها بیانگر رابطة معنی‌دار بین میزان احساس امنیت اجتماعی و متغیرهای اعتماد اجتماعی(541/0)، اوضاع فیزیکی _ اجتماعی شهر(296/0)، داشتن تجربة مستقیم یا غیرمستقیم از جرم(487/0-)و جنسیت(32/4-)و عدم رابطة معنی دار بین میزان احساس امنیت اجتماعی و متغیرهای پایگاه اجتماعی _ اقتصادی(173/0) و میزان استفاده از رسانه ها(116/0) در جامعه مورد مطالعه است. نتایج رگرسیونی حاکی از آن است که از میان متغیرهای اثرگذار(پایگاه اجتماعی _ اقتصادی، میزان استفاده از رسانه ها ، اعتماد اجتماعی ، اوضاع فیزیکی _ اجتماعی شهر ، داشتن تجربة مستقیم یا غیرمستقیم از جرم و جنسیت) بر میزان احساس امنیت اجتماعی ، متغیرهای اعتماد اجتماعی(با مقدار بتای 325/0)  و پایگاه اجتماعی_اقتصادی(با مقدار بتای 094/0) به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان جامعه مورد تحقیق داشته اند.
نتیجه گیری : با فراهم نمودن مؤلفه هایی چون اعتماد اجتماعی ، بهبودی در کیفیت و اوضاع فیزیکی _ اجتماعی شهر و همچنین توجه و تأکید بیشتر بر امنیت زنان می‌توان احساس امنیت اجتماعی را بین شهروندان به مراتب افزایش داد.

کلیدواژه‌ها